THÔNG BÁO TUẦN 41 NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO TUẦN 41 NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO TUẦN 41 NĂM HỌC 2020-2021

(Từ ngày 14/6/2021 đến ngày 19/6/2021)

1. Toàn trường tiếp tục học online đến hết tháng 6/2021. Đề nghị các thầy cô tuân thủ các qui định phòng chống dịch Covid 19 của Nhà trường và của Thành phố Hà Nội.

2. Năm nay Nhà trường dự kiến phân công 11 cán bộ Viện đi kiểm tra công tác thi THPT tại Thanh Hóa từ 5-9/7/2021. Các CB sẽ được tập huấn (dự kiến online 18/6) và Nhà trường đang đề xuất các CB này được tiêm chủng phòng Covid-19 sớm (nếu được). Các GV có thể tham gia được đăng ký hôm nay với lãnh đạo Viện qua email (các GV có con em thi năm nay không trong diện đi kiểm tra đợt này). Kính đề nghị các thầy cô hỗ trợ công tác của Trường và Viện.

3. Viện gửi các thầy cô đăng ký thi giữa kỳ và cuối kỳ các học phần theo các hình thức online/offline theo các BM. Kính đề nghị các thầy cô đăng ký theo BM.

4. Tuần từ 14-19/6, Nhà trường đi kiểm tra sử dụng tài sản công tại các PTN trong toàn Viện. Đề nghị các BM chuẩn bị cán bộ trực.

5. Đề nghị các NCS báo cáo online kết quả 6 tháng tại các Bộ môn và làm báo cáo gửi Viện. Các GVHD và các BM lưu ý nhắc NCS triển khai.

6. Đề nghị các CNĐT phân cấp 2021 hoàn thành chỉnh sửa trên qldt.