THÔNG BÁO TUẦN 40 NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO TUẦN 40 NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO TUẦN 40 NĂM HỌC 2020-2021

(Từ ngày 7/6/2021 đến ngày 12/6/2021)

  1. Toàn trường tiếp tục học online đến 13/6/2021. Đề nghị các thầy cô tuân thủ các qui định phòng chống dịch Covid 19 của Nhà trường và của Thành phố Hà Nội.
  2. Với các học phần chuyên ngành, các thầy cô có thể tổ chức kiểm tra lấy điểm giữa kỳ, kế hoạch thi cuối kỳ sẽ báo các thầy cô;
  3. Với học phần VLĐC chung, Viện đã thông báo sẽ 1 tuần TNCM triển khai khi quay lại học tập trên lớp. Các thầy cô dạy đủ kiến thức trong 14 tuần có thể báo sinh viên đã hoàn thành; các thầy cô thiếu giờ hay dạy bù có thể dạy của tuần dạy VLĐC cuối để bổ sung kiến thức vẫn theo thời khóa biểu và nhắc các em tham dự đầy đủ.
  4. Đề nghị các CNĐT phân cấp 2021 hoàn thành chỉnh sửa trên qldt.