Đại học Bách khoa Hà nội công bố báo cáo thường niên 2020

Đại học Bách khoa Hà nội công bố báo cáo thường niên 2020

Tự chủ đại học đi đôi với trách nhiệm giải trình, bên cạnh hệ thống các văn bản pháp lý được ban hành, bên cạnh thành phần của các bên liên quan tham gia vào Hội đồng trường, báo cáo năm (Annual Report) là một văn bản thể hiện trách nhiệm của Trường ĐHBK HN trong việc công khai, minh bạch các hoạt động quản trị, điều hành Trường trong năm, bám sát mục tiêu chiến lược và kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm đã được phê duyệt.

Báo cáo được thể hiện theo hai phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh: