Timeline các sự kiện K65 nhập học ĐHBKHN năm 2020

Thời gian bắt đầu: 12:00 am 05/10/2020

Thời gian kết thúc: 12:00 am 22/10/2020

Địa điểm: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Các mốc thời gian:

  • Ngày 9-10/10/2020: Tư vấn thi tuyển các chương trình đào tạo tài năng;
  • Ngày 11/10/2020: Kiểm tra trình độ tiếng Anh;
  • Ngày 14-15/10/2020: Thi tuyển và phỏng vấn các chương trình đào tạo tài năng;
  • Từ ngày 12-18/10/2020: Sinh hoạt công dân đầu khóa; Kiểm tra sức khỏe, kiểm tra bơi;
  • Ngày 15/10/2020: Khai giảng năm học mới;
  • Ngày 19/10/2020: Bắt đầu tuần học đầu tiên theo thời khóa biểu.