KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN JINED 2022

Thời gian bắt đầu: 12:00 am 07/10/2022

Thời gian kết thúc: 12:00 am 18/11/2022

Địa điểm: C10-412