Bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp Kỳ 2022-1

Thời gian bắt đầu: 8:00 am 17/03/2023

Thời gian kết thúc: 6:00 pm 17/03/2023

Địa điểm: Nhà C9-C10 ĐHBKHN