Cựu cán bộ

Cựu cán bộ

Danh sách cựu cán bộ Bộ môn Vật lý tin học

 

STT Họ và tên Chức danh khoa học
(khi tại vị)
Năm sinh Thời gian công tác
(Từ năm – đến năm)
1. Đỗ Trần Cát GS.TSKH 20/01/1942
2. Nguyễn Viết Minh PGS.TS 03/06/1952
3. Lê Văn Vinh PGS.TS