Cựu cán bộ

Cựu cán bộ

Danh sách cựu cán bộ Bộ môn Vật lý lý thuyết

STT Họ và tên Chức danh khoa học
(khi tại vị)
Năm sinh Thời gian công tác
(Từ năm – đến năm)
1 Nguyễn Hữu Tăng GS. TSKH. (nguyên Trưởng Bộ môn) 1937 1959 – … – Ban Khoa Giao TƯ
2 Lê Văn Nghĩa PGS. TS. 1937 1959 – …
3 Nguyễn Văn Chư KS. 1936 1959 – …
4 Đặng Quang Khang PGS. 1935 1959 – …
5 Đỗ Trần Cát GS. TSKH. (nguyên Trưởng Bộ môn) 1942 1966 – …, Hội đồng Học hàm
6 Hoàng Văn Phong PGS. TS. (nguyên Trưởng Bộ môn) 1948 1975 – …, Bộ KH &CN
7 Ông Phương Khương TS. 1973 2003 – … A*STAR (Singapore)
8 Nguyễn Mạnh Đức TS. (nguyên Phó trưởng BM) 1952 … – …, ĐH Oxford (UK), UK AEA
9 Nguyễn Ngọc Chân PGS. TS. 1945 …-2007
10 Nguyễn Phúc Kỳ Thọ GVC. KS 1945 1966-2007
11 Phùng Văn Trình PGS. TS. (nguyên Trưởng Bộ môn) 1942 …-2007
12 Nguyễn Thanh Hải PGS. TS. 1970 1997-2009, Quốc Hội
13 Nguyễn Viễn Thọ GS. TSKH. NGND. 1946 2007-2016
14 Nguyễn Huyền Tụng PGS. TS. 1947 …-2014
14 Trần Doãn Huân TS. 1977 1999-2010 – Georgia Tech. (USA) https://scholar.google.com/citations?user=NWoSsJ8AAAAJ&hl=en