Cựu cán bộ

Cựu cán bộ

Danh sách cựu cán bộ Bộ môn Vật lý đại cương

STT Họ và tên Chức danh khoa học
(khi tại vị)
Năm sinh Thời gian công tác
(Từ năm – đến năm)
1 Lương Duyên Bình   15.02.34  
2 Nguyễn Đình Thoán   06.06.37  
3 Nguyễn Hữu Hồ   15.03.35  
4 Nguyễn Huy Thín   13.07.49  
5 Nguyễn Thị Cúc   10.06.51  
6 Nguyễn Thị Tường   30.12.43  
7 Nguyễn Văn Thư   02.07.36  
8 Nguyễn Xuân Chi   16.11.36  
9 Phạm Cương   01.01.41  
10 Phạm Hữu Hoàn   15.10.44  
11 Phạm Tiến Anh   26.08.44  
12 Phạm Ngọc Tuấn   04.10.49  
13 Phan Trấn Đồng   24.09.31  
14 Phùng Thị Bích   14.10.44  
15 Trần Chí Minh   03.11.45  
16 Trần Ngọc Hợi   20.05.43  
17 Vũ Hùng   23.09.39  
18 Đào Kim Liên   11/0/1962  
19 Nguyễn Đức Hiển   14/06/1959