Cựu cán bộ

Cựu cán bộ

Danh sách cựu cán bộ Bộ môn Kỹ thuật Hạt nhân và Vật lý môi trường

STT Họ và tên Học hàm/ học vị Ghi chú
1. Lê Băng Sương PGS.TS NGƯT
2. Phan Vinh    
3. Ngô Phú An PGS.TS  
4. Nguyễn Quang Sính   NGƯT
5. Nguyễn Quang Minh Tiến sỹ  
6. Nguyễn Nguyên Phong PGS.TS  
7. Nguyễn Mộng Giao TS  
8. Nguyễn Tác Anh PGS.TS  
9. Đỗ Hoàng Cường Tiến sỹ  
10. Nguyễn Tiến Lục    
11. Dương Đức nghiễm KTV  
12. Nguyễn Ích Lê Kỹ sư  
13. Đỗ Ngọc Thủy Kỹ sư  
14. Giáp Văn Sính Kỹ sư  
15. Nguyễn Lưu Phương Kỹ sư  
16. Hoàng Ngọc Mai KTV  
17. Hoàng Thị Nhàn   GVC
18. Phùng Văn Duân PGS.TS  
19. Ngô Tiến Phán ThS GVC
20. Hoàng Ngọc Liên ThS GVC