Sinh hoạt công dân giữa khóa (K62, K63 và K64) – Học tập và định hướng ngành nghề