Thông báo về việc bảo lưu thí nghiệm Vật lý Đại cương