Hướng dẫn sử dụng phiếu trả lời trắc nghiệm cuối kỳ môn Vật lý đại cương

Hướng dẫn sử dụng phiếu trả lời trắc nghiệm cuối kỳ môn Vật lý đại cương

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM
ÁP DỤNG CHO THI VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG CÁC HỌC PHẦN TỪ KỲ 20201

Từ kỳ 20201, Viện Vật lý kỹ thuật sẽ sử dụng phiếu trả lời trắc nghiệm mẫu mới cho sinh viên trả lời phần trắc nghiệm. Sinh viên thi cuối kỳ Vật lý đại cương xem hướng dẫn điền và sử dụng phiếu trả lời trắc nghiệm như hướng dẫn dưới đây.