Lễ tốt nghiệp 2024

Thời gian bắt đầu: 12:00 am 11/05/2024

Thời gian kết thúc: 12:00 am 12/05/2024

Địa điểm: C2-HUST