PGS. TS. Phó Thị Nguyệt Hằng

Nguyên Viện trưởng Viện Vật lý kỹ thuật
Giảng viên cao cấp, Bộ môn Vật lý lý thuyết

Tiến sỹ (Vật lý lý thuyết, Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Belarus, nước Cộng hòa  Belarus, 1991)
Đại học (Vật lý lý thuyết, Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Belarus, nước Cộng hòa  Belarus, 1988)

Email: hang.phothinguyet@hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Nghiên cứu quá trình truyền sóng điện từ và sóng đàn hồi trong hệ vật liệu dị hướng.

Các nghiên cứu quan tâm

 • Quá trình truyền sóng điện từ và sóng đàn hồi trong hệ vật liệu dị hướng.

Giảng dạy

 • PH1110, PH1111 Vật lý đại cương I
 • PH1120, PH1121 Vật lý đại cương II
 • PH3030 Trường điện từ
 • PH3020 Cơ giải tích

Giới thiệu

PGS. Phó Thị Nguyệt Hằng nguyên là Viện Trưởng Viện Vật lý kỹ thuật các năm 2013-2020. Bà Tốt nghiệp Đại học năm 1988, chuyên ngành Vật lý lý thuyết tại Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Belarus, nước Cộng hòa  Belarus. Sau đó, bà tiếp tục học và nhận học vị Tiến sỹ vào năm 1991 chuyên ngành Vật lý lý thuyết tại Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Belarus, nước Cộng hòa  Belarus. Ngoài công tác chuyên môn tại Viện, PGS. Nguyệt Hằng còn đảm nhiệm các công việc trong Đảng Ủy và Hội Đồng Trường, ngoài ra, bà còn là thành viên của Hội Vật lý Việt Nam.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Pho Thi Nguyet Hang. Tensors of refractive indeces and impedans in optics of magnetic material // Vestnik of Belorussian State Univ., Ser.Phys. Math. Nauk. 1987, No 2, p.13 -17.

 • Barkovskii L.M., Pho Thi Nguyet Hang. Vectorial parametrization of rotation group in problems of reflection of light for stratified anisotropic media // Dokl. Akad. Nauk BSSR, 1987, 31, No6, p.523 – 525.

 • Barkovskii L.M., Pho Thi Nguyet Hang. Reverse reflected problem for magnetically – electric and optically – active biaxial crystal // Vestnic of Belorrussian State Univl., Ser.Phys.Math.Nauk. 1988, No 1, P. 3-8.

 • Pho Thi Nguyet Hang, Barkovskii L.M. Rotation group SO (3,C) in problems of reflection of light for crystals // (Russian) Opt. Spektrosk. 1989, 67, No3, p. 629 – 632.

 • Pho Thi Nguyet Hang, Barkovskii L.M. About theorems of optical equivalence in palarization optics // Dokl. Akad.Nauk BSSR, 1989, 33, No5, p.408-410.

 • Barkovskii L. M., Pho Thi Nguyet Hang. Geometrical optics operators for anisotropic media // Dokl. Akad. Nauk. BSSR 1990, 34, No3, P.207 – 208.

 • Barkovskii L.M., Pho Thi Nguyet Hang. Eikonal tensor in geometrical optic approximation for anisotropic media // (Russian) Opt. Spektrosk., 1990, 68, No3, p.670-674.

 • Barkovskii L.M., Pho Thi Nguyet Hang. Geometrical acoustics operators for stratified anisotropic media // Dokl.Akad.Nauk BSSR 1990, 34, No8, p. 629-694.

 • Barkovskii L.M., Pho Thi Nguyet Hang. Eikonal tensor in geometrical acoustics of crystals // (Russian) Acoust. J., 1990, 36, No3, p. 550 – 552.

 • Barkovskii L. M., Pho Thi Nguyet Hang. Couchy operators and ray operators in geometrical optics in anisotropic medea // (Russian) Opt. Spektrosk. 1991, 70, No1, p. 61-66.

 • Barkovskii L.M., Pho Thi Nguyet Hang. About connection between energy flux and tensors impedans of wave in gyroanisotropic media // (Russian) Crystallography 1991, 36, No6, p. 1338 – 1341.

 • Barkovskii L.M., Pho Thi Nguyet Hang. Eikonal and ray operators in geometric crystal- acoustics // (Russian) Acoust. J. 1991, No2.

 • Barkovskii L.M., Pho Thi Nguyet Hang. Opto – geometrical reflection and transmission operators for stratified anisotropic media // News. Akad. Nauk. BSSR, Series Phys. Math. Nauk. 1991, No5, p. 74-78.

 • Barkovskii L.M., Pho Thi Nguyet Hang. Energy flux and tensors impedans anisotropic media // Vestnic of Belorussian State Univ., Ser.Phys.Math.Nauk. 1991, No1, p.3-6.

 • Barkovskii L.M., Pho Thi Nguyet Hang. Eikonal tensors in geometrical opties and acoustics of crystals // in book: The covariant methods in theoretical physics., Minsk 1991, p. 37-48.

 • Pho Thi Nguyet Hang. Eikonal tensors in geometrical optics approximation for stratified anisotropic media // Proc. IV Nation. Conf. on Phys., Vietnam, 1993, p.483-488.

 • Barkovskii L.M., Pho Thi Nguyet Hang. Reflection and transmission operators of cholesteric liquid crystals (the geometrical-optics approximation) // Proc. Hanoi Univ. Tech., Vietnam, 1996, p.11-18.

 • Barkovskii L.M., Pho Thi Nguyet Hang. Reflection and transmission operators of the stratified anisotropic media (the geometrical-optics approximation) // Proc. XXIV Nation. Conf. on Theor. Phys., 1999., p.90-95.

 • Barkovskii L.M., Pho Thi Nguyet Hang. Propagation of the elastic wave in the cholesteric liquid crystals plate // Proc. Hanoi Univ. Tech., Vietnam, 2001, P. 15 – 19.

 • Barkovskii L.M., Pho Thi Nguyet Hang. Reflection and transmission of the elastic waves for the stratified anisotropis media // Proc. V. Nation. Conf. on Phys., Vietnam, Hanoi, 2001, p.280-284.

 • Barkovskii L.M., Pho Thi Nguyet Hang. Cauchy operators in the approximations solutions of tensor wave equations of optis and acoustics for anisotropic media // Proc. XXVII. Nation. Conf. on Theor.Phys., 2002, p.254-258.

 • Barkovskii L.M., Pho Thi Nguyet Hang Propagation of the electromagnetic wave in the stratified periodic anisotropic media //Proc. Inter. Conf. on Engin. Phys., Vietnam, Hanoi, 2006, p.281-286.

 • Pho Thi Nguyet Hang. The reflection and transmission operators for the elastic wave from the cholesteric liquid crystals plate // Communications in Physics, Supplement Vol. 17(2007) P. 31-35

 • Phó Thị Nguyệt Hàng, Phạm Thựy Dung. Bài   toán  phản xạ, khúc xạ sóng điện từ lên hệ lớp tuần hoàn cấu tạo từ vật liệu Faraday // Tạp chí khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật, Số 61, 2007, tr.52-56

 • Pho Thi Nguyet Hang, Pham Thuy Dung. Propagation of the electromagnetic wave in periodic multilayer structures composed from Faraday dielectric mate-rials // Communications in physics, v. 17, No. 3, 2007, pp. 160-176.

 • Phó Thị Nguyệt Hằng, Phạm Thùy Dung. Phản xạ, khúc xạ sóng điện từ lên hệ lớp tuần hoàn cấu tạo từ tinh thể lỏng cholesteric// Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, 2008,T. 67, tr. 25-29

 • Pho Thi Nguyet Hang, Pham Thuy Dung The propagation of the electromagnetic wave in multilayers composed from cholesteric liquid crystals under the influence of the external electric field // Communications in physics, V. 18, No. 1, 2009, p.26-32.

Chủ nhiệm các đề tài cấp bộ

 • Nghiên cứu tính chất điện từ của vật liệu bất đẳng hướng. Chủ nhiệm: TS. Phó Thị Nguyệt Hằng. Mã số: B2006-01-56

 • Nghiên cứu các tính chất điện từ của hệ vật liệu dị hướng. Chủ nhiệm: TS. Phó Thị Nguyệt Hằng. Mã số: B2008-01-181.