TS. Vương Sơn

Cán bộ kỹ thuật, Bộ môn Quang học và Quang điện tử 

Tiến sỹ (Vật lý kỹ thuật, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2020)
Kỹ sư (Vật lý kỹ thuật, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội )

Email: Son.vuong@hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

Các nghiên cứu quan tâm

Giới thiệu

Các công trình khoa học tiêu biểu

Giảng dạy

  • TN Vật lý đại cương I,II