TS. Bùi Việt Khoa

Cán bộ kỹ thuật, Bộ môn Quang học và Quang điện tử

Email: khoa.buiviet@hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

Các nghiên cứu quan tâm

Giới thiệu

Giảng dạy (2018/2019)

  • TN Vật lý đại cương I
  • TN Vật lý đại cương II