ThS. Nguyễn Xuân Chiến

Cán bộ kỹ thuật, Bộ môn Vật lý đại cương

Thạc sỹ (Công nghệ polyme dẫn, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2013)
Kỹ sư (Công nghệ Vật liệu điện tử, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2000)

Email: chien.nguyenxuan@hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Công nghệ vật liệu
  • Thiết bị KHKT và giáo dục

Các nghiên cứu quan tâm

  • Công nghệ vật liệu
  • Thiết bị KHKT và giáo dục

Giới thiệu

Các công trình khoa học tiêu biểu

Giải thưởng, khen thưởng

Giảng dạy (2018/2019)

  • TN Vật lý đại cương I, II
  • TN Vật lý I, II (KS CLC)
  • TN Vật lý đại cương I, II, III (CTTT)