ThS. Lê Viết Phương 

Cán bộ kỹ thuật, Bộ môn Quang học và Quang điện tử

Thạc sỹ (Vật lý kỹ thuật, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội )
Kỹ sư (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội)

Email: phuong.leviet@hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

Các nghiên cứu quan tâm

Giới thiệu

Giảng dạy

  • TN Vật lý đại cương I, II