ThS. Đỗ Thị Kim Thoa

Giảng viên, Bộ môn Quang học và Quang điện tử
Thạc sỹ  (Điện tử viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2001)
Kỹ sư (Điện tử viễn thông,Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2003)

Email: Thoa.dothikim@hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Năng lượng tái tạo

Các nghiên cứu quan tâm

Các dự án đang thực hiện

Giới thiệu

Các công trình khoa học tiêu biểu

Giảng dạy (2018/2019)

TN Vật lý đại cương I, II
PH1110, PH1111 Vật lý đại cương I
PH1120, PH1121 Vật lý đại cương II
PH3240 Năng lượng mới đại cương