PGS. TS. Trịnh Quang Thông

Giảng viên cao cấp, Bộ môn Vật lý đại cương

Tiến sỹ (Công nghệ cảm biến, Trường ĐH kỹ thuật Dresden, CHLB Đức, 2006)
Thạc sỹ (Công nghệ vật liệu, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 1999)
Đại học (Vật lý chất rắn, Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1986)

Email: thong.trinhquang@hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Phát triển Công nghệ và linh kiện MEMS
 • Vật liệu chức năng cấu trúc Nano

Các nghiên cứu quan tâm

 • Phát triển Công nghệ và linh kiện MEMS
 • Vật liệu chức năng cấu trúc Nano

Giới thiệu

Các bài báo, báo cáo khoa học công bố

 • Trần Hồng Nhung, Trinh Quang Thông, Nguyễn Trong Tĩnh, Phan Cảnh, Nguyễn Bình Ca, “Một số kết quả nghiên cứu công nghệ chế tạo sợi quang dẫn chất dẻo dùng trong chiếu sáng và ứng dụng”, Tuyển tập báo cáo tại hội nghị Quang học và Quang phổ toàn quốc lần thứ 2 “Những vấn đề hiện đại của Quang học và Quang phổ”, Thái Nguyên, 8/1998, tr. 329-332.
 • D.V.Dung, T.Q.Thong, V.N.Hung, N.D.Chien, “Using finite-difference method to calculate membrane deflection, stress distribution and pressure sensitivity of piezoresistive sensors”, Proceedings of the Third International Workshop on Materials Science (IWOMS’99), Hanoi, 1999, pp. 853-856
 • V.N.Hung, N.P.Thuy, N.D.Chien, T.Q.Thong, D.V.Dung, “Fabrication of silicon piezoresistive sensor and its applications”, In: Proceedings of the Third International Workshop on Materials Science (IWOMS’99), Hanoi, 1999, pp. 577-580.
 • N. Hung, N. D. Chien, D. V. Dung, T. D. Hien, T. Q. Thong, D. Q. Tam, “A study of fabricating membranes with defined thickness by using four electrode electrochemical etch stop technique”, Proceedings of the Third International Workshop on Materials Science (IWOMS’99),Hanoi, 1999, pp. 533 – 536
 • V.N.Hung, N.D.Chien, D.V.Dung, T.Q.Thong, T.D.Hien, “Design optimization of piezoresistive pressure sensors”, Physics and Engineering in Evolution, In: Proceedings of the Third Vietnamese-German Workshop on Physics and Engineering, Ho Chi Minh City, 2000, pp. 29-33
 • Đ.V.Dũng, V.N.Hùng, L.V.D. Khương, T.Q.Thông, N.D.Chiến, “Kỹ thuật giải bài toán độ lệch màng và khảo sát một số thông số vật lý cơ bản của sensor áp suất kiểu áp trở bằng phương pháp số”,  Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Các trường Đại học Kĩ thuật, ISSN 0868 – 3980, vol 25+26, 2000, Tr. 23-27
 • Vũ Ngọc Hùng, Trinh Quang Thông, Đinh Văn Dũng, Nguyễn Thăng Long, Nguyễn Phú Thùy, Nguyễn Đức Chiến, “Sensor áp trở kiểu bốn điện cực và ứng dụng”., Hội thảo khoa học: Đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng về khoa học vật liệu và công nghệ vật liệu, TP. Huế, 8/2000, Tr. 294 – 297
 • D.V.Dung, T.Q.Thong, V.N.Hung and N.D.Chien, “Design and fabrication of four-terminal silicon pressure sensor”, Communications in Physics, ISSN 0868-3166, National Center for Natural Science and Technology of Vietnam, vol.11, no. 3, 2001, pp. 169-174
 • V.N.Hung, T.Q.Thong, N.D.Chien, N.T.Long, D.V.Dung and N.P.Thuy, “Silicon piezoresistive sensor for measuring magnetostriction effect”, Communications in Physics, ISSN 0868-3166, National Center for Natural Science and Technology of Vietnam, vol.11, no. 4, 2001, pp. 199-203.
 • V.N. Hùng, Đ.V. Dũng, T. Q. Thông, N. Đ. Chiến, “Nghiên cứu thiết kế sensor áp suất kiểu cầu điện trở.”, Tuyển tập Công trình Khoa học 2001, Phân ban Vật lý Kỹ thuật, Hội nghị Khoa học lần thứ 19 – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, tr. 33-37
 • V.N. Hùng, N. Đ. Chiến, N. P. Thùy, Đ. V. Dũng, T. Q. Thông, “Sensor vi cơ áp trở silicon và ứng dụng.”, Tuyển tập Công trình Khoa học 2001, Phân ban Vật lý Kỹ thuật, Hội nghị Khoa học lần thứ 19 – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, tr. 29-32.
 • Trịnh Quang Thông, Vũ Ngọc Hùng, Đinh Văn Dũng, Nguyễn Thăng Long, Nguyễn Phú Thùy, Nguyễn Đức Chiến, ”Application of Silicon Piezoresistive Sensors for Measurement of Magnetostriction effect”, In: Proceedings of the Third National Conference of Modern Physics, 2001, p.728 – 733.
 • Vũ Anh Minh, Vũ Ngọc Hùng, Nguyễn Đức Chiến, Đinh Văn Dũng, Trịnh Quang Thông, ”Hệ đo đặc trưng vật lí của sensor vi cơ áp trở.”, Tuyển tập Báo cáo tại Hội nghị vật lý chất rắn toàn quốc lần thứ III – Những vấn đề hiện đại của vật lí chất rắn, Nha Trang, tr. 795-802.
 • Trần Ngọc Khiêm, Nguyễn Như Toàn, Đinh Văn Dũng, Trịnh Quang Thông, Vũ Ngọc Hùng, Nguyễn Đức Chiến,”Nghiên cứu chế tạo SOD pha tạp Boron làm nguồn khuếch tán bằng phương pháp sol-gel áp dụng cho việc chế ạo sensor áp suất”, Tuyển tập Báo cáo tại Hội nghị vật lý chất rắn toàn quốc lần thứ III – Những vấn đề hiện đại của vật lí chất rắn, Nha Trang, tr..224 – 228
 • Vũ Ngọc Hùng, Đinh Văn Dũng, Trịnh Quang Thông, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Quang Vinh, Phạm Văn Phước, ”Nghiên cứu chế tạo sensor gia tốc cấu trúc dầm treo đơn”, Tuyển tập Báo cáo tại Hội nghị vật lý chất rắn toàn quốc lần thứ III – Những vấn đề hiện đại của vật lí chất rắn, Nha Trang, tr. 96 – 101.
 • Nguyễn Đức Chiến, Vũ Ngọc Hùng, Đinh Văn Dũng, Trịnh Quang Thông, “Mô phỏng sensor áp trở kiểu điện trở 4 điện cực”, Tuyển tập các báo cáo tại Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ V, Hà Nội, tr. 362-367.
 • N. Hung,  N. D. Chien, D. V. Dung, T. Q. Thong, N.P. Thuy, “Silicon michromachined piezoresistive sensor: Development and application”, The Pacific Rim Workshop on Transducers and Micro/Nano Technologies,Xiamen, China, 2002, pp. 481 – 484.
 • Đ. V. Dũng, V. N. Hùng, T. Q. Thông, N. Đ. Chiến , N. P. Hải, “Nghiên cứu chế tạo và khảo sát các đặc trưng của cảm biến vi cơ đo lực.”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Các trường Đại học Kĩ thuật, ISSN 0868 – 3980, số 38+39, tr. 52-56.
 • Đinh Văn Dũng, Vũ Ngọc Hùng, Trịnh Quang Thông, Nguyễn Đức Chiến, “Nghiên cứu chế tạo và khảo sát các đặc tr­ưng của cảm biến vi cơ đo lực”, Tuyển tập báo cáo tại Hội thảo toàn quốc lần thứ nhất về Cơ – Điện tử, Hà Nội, 9/2002, tr. 373 – 378.
 • V. Dung, V. N. Hung, N. D. Chien and T. Q. Thong, “Fabrication and characterization of silicon micromachined piezoresistive accelerometer”,Communications in Physics, ISSN 0868-3166, National Center for Natural Science and Technology of Vietnam, vol.12, no. 4, 2002, pp. 239 – 244.
 • Vu Anh Minh, Vu Ngoc Hung, Nguyen Duc Chien, Dinh Van Dung, Trinh Quang Thong, “A Measurement Setup for Characterizing Micromachined Piezoresistive Sensors”, Physics and Engineering in Evolution, Proceedings of The Fifth Vietnamese-German Seminar on Physics  and Engineering, Hue City, from 28 February to 02 March, 2002, pp. 56 – 59
 • Dinh Van Dung, V. N. Hung, N. D.Chien, T.Q.Thong, “Fabrication and Characterization of Silicon Micromachined Piezoresistive Accelerometer”, In: Proceedings of the 8th Vietnam conference on Radio and Electronics (REV’02), Hanoi, 2002, pp. 329 – 332.
 • Vũ Ngọc Hùng, Nguyễn Phúc Hải, Trịnh Quang Thông, Nguyễn Phú Thùy, Nguyễn Thị Minh Hằng, “Nghiên cứu kỹ thuật hàn tĩnh điện ứng dụng cho hệ silic-thủy tinh pyrex.’, Tuyển tập các báo cáo tại hội nghị chất rắn toàn quốc lần thứ 4, tr. 294-297.
 • Vũ Thu Hiền, Vũ Ngọc Hùng, Trịnh Quang Thông, Nguyễn Phúc Hải, Nguyễn Phú Thùy, “Nghiên cứu chế tạo màng mỏng PZT trên cơ sở phương pháp sol-gel”, Tuyển tập các báo cáo tại hội nghị chất rắn toàn quốc lần thứ 4, tr. 373-378.
 • Vu Ngoc Hung, Nguyen Duc Chien, Nguyen Phu Thuy, Dinh Van Dung, Trinh Quang Thong, Nguyen Thi Minh Hang, “Development of Silicon Quartz Crystal based sensors by bulk micromachining”, Advanced Materials and their Processing, Proceedings of The second Vietnam-Korea International Joint Symposium, Hanoi, Vietnam, 11-2003, pp. 24 – 28.
 • Vu Ngoc Hung, Nguyen Duc Chien, Nguyen Phu Thuy, Trinh Quang Thong, Dinh Van Dung, and Nguyen Thi Minh Hang, “Silicon micromachined gyroscope based on capacitive effect”, Physics and Engineering in Evolution, Proceedings of the seventh Vietnamese-German Seminar on Physics  and Engineering, Halong City, from March 28 to April 3, 2004, pp. 289-292.
 • T. M. Hằng, V. N. Hùng, T. Q. Thông, Đ. V. Dũng, N. P. Thùy, “The Draper Angular Rate Sensors: Fabrication Technology and Electronics Interface”, In: Proceedings ofthe 1st National Conference on Mechanics and Flying Objects’,  Hà Nội, 2005, pp. 192 – 198.
 • Gerlach, G. Suchanek, J. Sorber, M. Günther, Phan L.P. Hoa, T.Q. Thong, K.-F., Arndt, A. Richter, “Chemical and pH sensors based on the swelling behavior of hydrogel”, Digest of technical papers of 18thEuropean Conference on Solid-State Sensors, Rome, 2004, 146-147.
 • Thong Trinh, J. Jorber, G. Gerlach, “Modeling silicon piezoresistive pH sensors behaviour under swelling of polymer hydrogel”, In: Proceedings of 5.GMM/ITG/GI- Multi-Nature Systems Workshop, Dresden (2005), 41-45.
 • Thong Trinh, J. Jorber, G. Gerlach, “Design study of silicon piezoresistive pH sensors based on polymer hydrogel”, In: Proceedings of International Sensor 2005 Conference, Nuremberg, vol. 2 (2005), 133-138.
 • Thong Trinh, J. Jorber, G. Gerlach, “Output Characteristics of Silicon Piezoresistive pH Sensors based on Polymer Hydrogel: Simulation and Experiment”, In: Proceedings of Internationales Wissenschaftliches Kolloquium- IWK 2005, Ilmenau, 360-371.
 • Guenther, J. Sorber, G. Suchaneck, G. Gerlach, T.Q. Thong, K.-F. Arndt, A. Richter, “Piezoresistive chemical sensors based on hydrogel,” Technisches Messen, 72(2005), 93-102.
 • Thong Trinh, J. Jorber, G. Gerlach, K.-F. Arndt, “Hydrogel-based Piezoresistive pH Sensors: Design, Simulation and Output Characteristics”, Sensors and Actuators B, vol.117, 1(2006), p. 17-26.
 • Thong Trinh, M. Guenther, J. Joerber, G. Gerlach, “Hydrogel-based Piezoresistive pH Sensors: Modeling, Simulation and Experimental Verification”, in Proceedings of International Electronics Sytemintegration Technology Conference(ESTC), IEEE Catalog Number: 068X1494, ISBN: 1-4244-0552-l, 09/ 2006, Dresden, Germany, p. 1061-1070.
 • T. Hiền, T. Q. Thông, V. N. Hùng, “Structural and electrical characterizations of PZT thin films”, Journal of Science and Technology, Vol. 45, Issue 1B, 2007.
 • Trinh Q. Thong, Nguyen M, Hong, Nguyen V. Minh, Le V. Minh, Chu Mạnh Hoang, Vu N. Hung, “Fabrication of Micro-Structures using ICP/RIE Technology”, In Proceedings of First International Workshop on Nanotechnology and Application (IWNA), 2007, Vung Tau City, Vietnam, p 357.
 • Vu Thu Hien, Trinh Quang Thong, Vu Ngoc Hung, “Nanostructure of porous anodized alumina films on various substrates”, In Proceedings of First International Workshop on Nanotechnology and Application (IWNA), 2007, Vung Tau City, Vietnam, p .
 • Vu Ngoc Hung, Nguyen Van Minh, Le Van Minh, Trinh Quang Thong, Chu Manh Hoang, Dzung Viet Dao, Ranjith Amarasinghe, and Susumu Sujiyama, “Design and fabrication of miniature piezoresistive pressure sensors employing silicon on insulator substrate”, In Proceedings of First International Workshop on Nanotechnology and Application (IWNA), 2007, Vung Tau City, Vietnam, p .
 • Le Van Minh, Vu Thu Hien, Lam Van Nang, Trinh Quang Thong, and Vu Ngoc Hung, “Investigation of PZT thin film based on improved thermal treatment procedure.”,Tuyển tập Báo cáo Hội nghị vật lý chất rắn toàn quốc lần thứ 5, tr.722 -725.
 • Lê Văn Minh, Chu Mạnh Hoàng, Nguyễn Văn Minh, Trịnh Quang Thông, và Vũ Ngọc Hùng, “Nghiên cứu tự động hóa hệ đo cảm biến áp suất áp điện trở”, Tuyển tập Báo cáo Hội nghị vật lý chất rắn toàn quốc lần thứ 5, tr. 992-995.
 • Vũ Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Minh, Lê Văn Minh, Trinh Quang Thong, “Mô phỏng cảm biến gia tốc áp điện trở ba bậc tự do.”, Tuyển tập Báo cáo Hội nghị vật lý chất rắn toàn quốc lần thứ 5, tr.996 -999.
 • Vu Ngoc Hung, Nguyen Van Minh, Le Van Minh, Trinh Quang Thong, Dzung Viet Dao, Ranjith Amarasinghe, and Susumu Sujiyama, “Study on Fabrication of Miniturized 3-DOF Piezoresistive Acceleration Sensors by Bulk Micromachining using DRIE Technology”, In: Proceedings of the 5th  National Conference on Solid-State, Vũng Tàu, 2007, p. 1000 -1004.
 • Trinh Q. Thong, Nguyen M, Hong, Nguyen V. Minh, Le V. Minh, Vu N. Hung, “Study of ICP/RIE Technology for Fabrication of Silicon-based Microsensors”, In proceedings of 11th Vietnamese German Seminar on Physics and Engineering (VGS11), 2008, p.114.
 • Thong Quang Trinh, Minh Van Nguyen, Minh Van Le, Hung Ngoc Vu, “A Study on Micro-Grass Phenomenon and Etch Rate in Deep Reactive Ion Etching of Silicon”, In Proceedings of International Symposium on Micro-Nano System Technology (ISMST), Hanoi, 2008, p.27-34.
 • Thong Trinh, J. Jorber, G. Gerlach, Design, “Simulation and Experimental Characteristics of Hydrogel-based Piezoresistive pH Sensors”, Physics and Engineering of New Materials (2009), Verlag, Berlin, Germany, p. 287-296.
 • Trinh Quang Thông, Vũ Ngọc Hùng, “Nghiên cứu mô phỏng cảm biến nhạy pH dựa trên tính chất trương nở của hydrogel PVA/PAA.”, Tuyển tập Báo cáo Hội nghị vật lý chất rắn toàn quốc lần thứ 6, Đà Nẵng, tr. 1008.
 • Trịnh Quang Thông, Lê Văn Minh, Vũ Ngọc Hùng, “Mô phỏng tính chất cơ và điện của cảm biến vi cân tinh thể thạch anh.”, Tuyển tập Báo cáo Hội nghị vật lý chất rắn toàn quốc lần thứ 6, Đà Nẵng, tr. 1095.
 • Trịnh Quang Thông, Vũ Ngọc Hùng, Ngô Đức Quân, Nguyễn Thăng Long, “Nghiên cứu ứng dụng cảm biến gia tốc để phân tích rung động”, Tuyển tập Báo cáo Hội nghị vật lý chất rắn toàn quốc lần thứ 6, Đà Nẵng, tr. 1099.
 • Vũ Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Minh, Lê Văn Minh, Trinh Quang Thông, “Thiết kế và chế tạo cảm biến gia tốc áp điện trở 3 bậc tự do kích thước thu nhỏ.”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật, số 70, tr. 74.
 • Vũ Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Minh, Lê Văn Minh, Trinh Quang Thông, “Mô phỏng cảm biến gia tốc áp điện trở 3 bậc tự do.”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật, số 70, tr. 85.
 • Trinh Xuan Anh, Trinh Quang Thong, “Synthesis and characterization of hydrogel PVA.CMC and PVA/Chtosan”, In: Proceeding of the Fifth Asia and Africa Science Platform Program, Hanoi, Vietnam, 2009, p. 131.
 • Trinh Quang Thông, Trinh Xuân Anh, and Vũ Ngoc Hùng, “Nghiên cứu tính chất cơ học của hydrogel PVA/PAA nhạy pH ứng dụng chế tạo cảm biến đo pH.”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật, số 77, tr. 107-110.
 • Trinh Q. Thong, Nguyen V. Minh, Le V. Minh, Vu N. Hung, “Chế tạo cảm biến áp suất và gia tốc kích thước thu nhỏ sử dụng công nghệ ăn mòn ion hoạt hóa.”, Tuyển tập báo cáo Hội thảo về Khoa học Vật liệu mới, công nghệ và ứng dụng, Chương trình nghiên cứu cấp Nhà nước về phát triển và ứng dụng vật liệu mới KC.02/05-10, Bộ Khoa học và Công nghệ, tr. 254-260.
 • Trinh Q. Thong, Nguyen V. Minh, Le V. Minh, Vu N. Hung, “Study on application of piezoresistive accelerometer sensors for vibration measurement”, In proceeding of 5th Vietnam Conference on Radio & Electronics (REV’05),  2010, Vietnam, pp. 106-110.
 • Lê Thành Cương, Vũ Ngọc Hùng, Trịnh Quang Thông, “Nghiên cứu chế tạo cảm biến đo độ pH dung dịch.”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật, số 86, tr. 87-90.
 • Thong Q. Trinh, Lê Thanh Cương, G. Gerlach, “Fabrication of hydrogel-based pH sensors”, In Proceedings of the Third International Workshop on Nanotechnology and Applications (IWNA 2011), Vung Tau, p.314-317.
 • Nguyen Thi Quynh Chi, Pham Ngoc Thao, Nguyen Tai, Trinh Quang Thong, Nguyen Duc Minh, Vu Ngoc Hung, “A Study of Ferroelectric and Piezoelectric Properties of PZT Heterolayered Thin Films Prepared by Sol-gel Method”, in Proceedings of International Conference on Advanced Micro-Nano Materials and Technology, 2012, Hanoi, p. 128-131.
 • Nguyen Quang Long, Chu Manh Hoang, Trinh Quang Thong, Chu Duc Trinh and Vu Ngoc Hung, “Design and Fabrication of an Enhanced Sensitivity Tuning Fork Micro-Gyroscope”, In proceeding of 6th Vietnam Conference on Radio & Electronics (REV’06), HCM city, 2012, p. 108.
 • Trinh Quang Thong, Margarita Guenther, Gerald Gerlach, “Development of hydrogel-based MEMS piezoresistive sensors for detection of solution pH and glucose concentration”, Vietnam Journal of Mechanics, VAST, Vol. 34, No. 4 (2012), pp. 281 – 288.
 • Minh D. Nguyen, Chi T.Q. Nguyen, Thong Q. Trinh, Tai Nguyen, Thao N. Pham, Guus Rijnders, Hung N. Vu, “Enhancement of ferroelectric and piezoelectric properties in PZT thin films with heterolayered structure”, Materials Chemistry and Physics, vol. 138, iss.2-3  (2013), pp. 862-869.
 • Nguyen Van Quy, Tran Minh Hung, Trinh Quang Thong, Le Anh Tuan, Tran Quang Huy, Nguyen Duc Hoa, “Novel synthesis of highly ordered mesoporous Fe2O3/SiO2 nanocomposites for a room temperature VOC sensor”, Current Applied Physics, Vol. 13, iss. 8 (2013), pp. 1581-1588.
 • Thong Quang Trinh, Long Quang Nguyen, Dzung Viet Dao, Hoang Manh Chu, Hung Ngoc Vu, “Design and analysis of a z-axis tuning fork gyroscope with guided-mechanical coupling”, Microsystem Technologies, DOI  10.1007/s00542-013-1947-0, pp. 1432-1858.
 • Phuong Viet Trieu, Trong Van Hoang, Huong Lan Thi Nguyen, Thong Quang Trinh, “Improvement of Positioning Algorithm of Moving Objects Applied for INS using MEMS-based Sensors Combined with GPS Technology”, Technical Report of the Japanese Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (IEICE) on Space Aeronautical and Navigation Electronics (SANE2013-71 – SANE2013-106), Vol. 113, No. 335, ISSN 0913-5685, pp. 99-104.
 • Minh D. Nguyen, Thong Q. Trinh, Matthijn Dekkers, Evert P. Houwman, Hung N. Vu, Guus Rijnders, “Effect of dopants on ferroelectric and piezoelectric properties of lead zirconate titanate thin films on Si substrates”, Ceramics International, Vol. 40(2014), pp. 1013-1018.

THÀNH TÍCH, KHEN THƯỞNG

 • Luận văn Tiến sĩ xuất sắc
 • Giải thưởng cấp Bộ và Trường về thành tích hướng dẫn Sinh viên NCKH đoạt giải nhất

Đề tài dành cho NGHIÊN CỨU SINH

 • Nghiên cứu cảm biến đo trực tiếp nồng độ glucose trong máu ứng dụng bộ chuyển dổi áp suất MEMS và Polymer hydrogel để xác định bệnh tiểu đường.
 • Nghiên cứu vật liệu nhiệt điện ô-xít dạng màng mỏng ứng dụng chế tạo các bộ máy phát điện hoặc làm lạnh mini.

GIẢNG DẠY

 • TN Vật lý I, II (KS CLC)
 • TN Vật lý đại cương I, II, III (CTTT)
 • PH1110, PH1111 Vật lý đại cương I
 • PH1120, PH1121, PH1122 Vật lý đại cương II
 • PH1130, PH1131 Vật lý đại cương III
 • PH1016 Vật lý đại cương I
 • PH1026 Vật lý đại cương II
 • PH1036 Vật lý đại cương III
 • PH4100 Công nghệ và linh kiện MEMS