PGS. TS. Nguyễn Tuyết Nga

Chủ tịch Công đoàn Viện Vật lý kỹ thuật
Giảng viên cao cấp, Bộ môn Quang học và Quang điện tử

Tiến sỹ (Chuyên ngành Vật liệu, Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2004)
Thạc sỹ
Đại học

Email: nga.nguyentuyet@hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Vật liệu dân ion
 • Pin mặt trời màng mỏng, vật liệu ứng dụng trong pin mặt trời màng mỏng
 • Vật liệu nano từ

Các nghiên cứu quan tâm

 • Vật liệu dân ion
 • Pin mặt trời màng mỏng, vật liệu ứng dụng trong pin mặt trời màng mỏng
 • Vật liệu nano từ

Giới thiệu

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Bui Thi Hang, Doan Ha Thang, Nguyen Tuyet Nga, Phan Thi Le Minh and Eiji Kobayashi, Nanoparticle Fe2O3-Loaded Carbon Nanofibers as Iron-Air Battery Anodes, J. Electrochemical Society, 160 (9) A1442-A1445, 2013
 • Nguyen Tuyet Nga, Pham Phi Hung, Huynh Dang Chinh, Influence of Cu concentration on properties of Cu2SnS3 absorber layers applied in thin film solar cells, Tạp chí Hóa Học (Vietnam Journal of Chemistry), T51.3AB2013
 • Phạm Phi Hùng, Vũ Đức Giang, Nguyễn Trung Quân, Nguyễn Tuyết Nga, Nghiên cứu chế tạo và tính chất của màng hấp thụ Cu2ZnSnS4 (CZTS) ứng dụng trong pin mặt trời màng mỏng, Tạp chí Khoa học và Công nghệ
 • Bui Thi Hang, Doan Ha Thang, Phan Thi Le Minh, Nguyen Tuyet Nga, Morphology of Fe/C nanocomposite electrodes in alkaline solution, International Conference on Advanced Materials and Nanotechnologies (ICAMN), pp 81-85.
 • Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Anh Tuệ, Nguyễn Tuyết Nga,    Đỗ Phương Liên,  Nguyễn Anh Tuấn, Tính chất từ và đặc trưng điện của cấu trúc MTJ hai rào thế Co/Al2O3/Co/Al2O3/Co, Tuyển tập các báo cáo HỘI NGHỊ VẬT LÝ CHẤT RẮN và KHVL TOÀN QUỐC LẦN THỨ 7 (SPMC2011)
 • Tran Thanh Thai, Pham Phi Hung, Luu T Lan Anh, Nguyen Dưc Hieu,  Vo T Thanh Tuyen, Nguyen Tuyet Nga, Vu Thi Bich, Vo Thach Son, Structure, Optical, Electrical characterization of Al dopped CuInS2  thin films grown by Spray Pyrolysis  method, Advances in Optics, Photonics Spectroscopy and Appycations VI
 • Nguyen Tuyet Nga, Pham Phi Hung, Vo Thach Son, Tran Thanh Thai,Cao Xuan Quan, Cu2SnS3 thin films: Absorber layers for solar cells, Advances in Optics, Photonics Spectroscopy and Appycations VI
 • Nguyen Anh Tuan, Vu Thi Hoai Huong, Nguyen Tuyet Nga, Nguyen Anh Tue, Đặc trưng phổ trở kháng phức (CIS) của cấu trúc MTJ kép Co/Al2O3/Co/Al2O3/Co, Hội nghị vật lý Chất rắn toàn quốc lần thư 6, (SPMC2009)

Giảng dạy

 • PH1110, PH1111 Vật lý đại cương I
 • PH1120, PH1121 Vật lý đại cương II
 • PH3200 Quang ĐT và thông tin quang sợi
 • PH4600 Vật liệu quang điện tiên tiến
 • PH4650 Kỹ thuật đo lường ánh sáng