PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hà

Giảng viên, Bộ môn Vật lý tin học

Tiến sĩ (Vật lý lý thuyết và Vật lý toán, ĐH Bách khoa Hà Nội, 2015)
Thạc sĩ (Vật lý lý thuyết và Vật lý toán, Đại học KHTN, ĐH Quốc Gia Hà Nội, 2011)
Đại học (Vật lý lý thuyết và Vật lý toán, Khoa Sư phạm ĐH Quốc Gia Hà Nội, 2008)

Email: ha.nguyenthithanh1@hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Mô phỏng trong khoa học vật liệu
 • Tính toán hiệu năng cao sử dụng công nghệ tính toán CUDA

Các nghiên cứu quan tâm

 • Mô phỏng trong khoa học vật liệu
 • Tính toán hiệu năng cao sử dụng công nghệ tính toán CUDA

Giới thiệu

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • P.K. Hung , N.T.T. Ha, N.V. Hong, Study of blocking effect for diffusion in disordered lattice, Journal of Non-Crystalline Solids 358 (2012) 1141 – 1145
 • P.K. Hung , N.T.T. Ha, N.V. Hong, About diffusion mechanism in silica liquid under pressure, Journal of Non-Crystalline Solids 358 (2012) 1649 – 1655
 • P.K. Hung, N. T. T. Ha, and N. V. Hong, Correlation effect for dynamics in slica liquid, PHYSICAL REVIEW E 86, 041508 (2012)
 • N.V. Hong , N.T.T. Ha , H.V. Hung , M. T. Lan, P.K. Hung, Dynamics and diffusion mechanism in network forming liquid under high pressure: A new approach, Materials Chemistry and Physics 138 (2013) 154 -161
 • P.K. Hung, N. T. T. Ha, and N. V. Hong, Computer simulation of diffusion in silica liquid under temperature and pressure, The European Physical Journal E, (2013), 36: 60.
 • P.K.Hung, N.T.T. Ha, M.T. Lan and N.V.Hong, Spatial heterogeneous distribution of SiOx → SiOx±1 reactions
  in silica liquid,  The Journal of Chemical physics, 138 (2013), 244505
 • Hoang Van Hue, Nguyen Thi Thanh Ha, and Pham Khac Hung – Accelerated MD Program Using CUDA Technology, Communications in Physics, Vol. 21, No. 2 (2011) , pp. 131- 135.
 • Nguyen Thi Thanh  Ha, Nguyen Quang Bau and Pham Khac HungDynamics and mechanism diffusion in silica liquid: insight from simulation, VNU Journal of science, Mathematics-Physics 28 (2012) 32-38.
 • Nguyen Thi Thanh Ha*, Pham Khac Hung, Simulation of diffusion mechanism and dynamics in alumina liquid under pressure, VNU Journal of Mathematics – Physics, Vol. 29, No. 1 (2013) 1-8
 • N.T.T. Ha, H.V. Hung, N.V. Hong and P.K.Hug, the spatial heterogeneity and anomalous diffusivity in silica liquid, Proc. Natl. Conf. Theor. Phys, 37 (2012), 100-106

Giảng dạy

 • TN Vật lý đại cương
 • PH1110, PH1111 Vật lý đại cương I
 • PH1120, PH1121 Vật lý đại cương II
 • PH3350 Căn bản khoa học máy tính cho kỹ sư vật lý