PGS.TS. Nguyễn Ngọc Trung

Trưởng bộ môn, Bộ môn Quang học và Quang điện tử
Giảng viên cao cấp, Bộ môn Quang học và Quang điện tử

Tiến sỹ,Vật lý chất Bán dẫn và Điện môi. Đại học Kỹ thuật Điện (LETI) và Đại học Cơ Quang chính xác (LITMO) Saint-Peterburg (CHLB Nga, 1995)
Kỹ sư, Vật lý và Công nghệ chế tạo Vật liệu và Linh kiện Điện tử. Đại học Kỹ thuật Điện Saint-Peterburg (CHLB Nga, 1992)

Email: trung.nguyenngoc@hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Vật liệu có cấu trúc nano ứng dụng cho tích trữ và chuyển đổi năng lượng.
 • Công nghệ chế tạo linh kiện vi điện tử và cảm biến.
 • Nghiên cứu tính chất vật liệu bằng hệ quang phổ Raman.
 • Phát triển quy trình công nghệ chế tạo transistor có độ linh động điện tử cao (HEMT), ứng dụng cho các thiết bị điện tử công suất và tần số cao.
 • Nghiên cứu ứng dụng linh kiện GaN HEMT và SiC MOSFET cho hệ thống điện mặt trời nối lưới.

Các nghiên cứu quan tâm

 • Vật liệu có cấu trúc nano ứng dụng cho tích trữ và chuyển đổi năng lượng.
 • Công nghệ chế tạo linh kiện vi điện tử và cảm biến.
 • Nghiên cứu tính chất vật liệu bằng hệ quang phổ Raman.
 • Phát triển quy trình công nghệ chế tạo transistor có độ linh động điện tử cao (HEMT), ứng dụng cho các thiết bị điện tử công suất và tần số cao.
 • Nghiên cứu ứng dụng linh kiện GaN HEMT và SiC MOSFET cho hệ thống điện mặt trời nối lưới.

Giảng dạy

 • PH7081 Thiết bị và kỹ thuật phân tích
 • PH6030 Các phương pháp phân tích vật lý
 • PH3450 Công nghệ chiếu sáng rắn
 • PH4691 Hiển thị màn hình phẳng

Giới thiệu

PGS. Nguyễn Ngọc Trung công tác tại Bộ môn Quang học và Quang điện tử. PGS. Nguyễn Ngọc Trung tốt nghiệp Kỹ sư chuyên ngành Vật lý và Công nghệ chế tạo Vật liệu và linh kiện điện tử tại Đại học Kỹ thuật Điện Saint-Peterburg, nước CHLB Nga năm 1992. Ba năm sau đó, ông đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ tại Đại học Kỹ thuật Điện (LETI) và Đại học Cơ Quang chính xác (LITMO) Saint-Peterburg, nước CHLB Nga năm 1995. Các hướng nghiên cứu của PGS. Nguyễn Ngọc Trung bao gồm: Vật liệu có cấu trúc nano ứng dụng cho tích trữ và chuyển đổi năng lượng; Công nghệ chế tạo linh kiện vi điện tử và cảm biến; Nghiên cứu tính chất vật liệu bằng hệ quang phổ Raman; Phát triển quy trình công nghệ chế tạo transistor có độ linh động điện tử cao (HEMT), ứng dụng cho các thiết bị điện tử công suất và tần số cao; Nghiên cứu ứng dụng linh kiện GaN HEMT và SiC MOSFET cho hệ thống điện mặt trời nối lưới. PGS. Nguyễn Ngọc Trung cũng đã và đang chủ trì một số đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cấp Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học Công nghệ và là thành viên của một số đề tài nghiên cứu khác.

Các công trình khoa học tiêu biểu

BÀI ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ QUỐC TẾ

 • DD Dung, MM Hue, NQ Dung, LTK Phuong, LH Bac, NX Duong, PD Luong, NA Duc, NN Trung, NH Thoan, D Odkhuu. Influenced of Bi (Ti1/2Ni1/2) O3 concentration on the structural, optical and magnetic properties of lead-free Bi1/2Na1/2TiO3 materials. Journal Vacuum, Pages 109306, Publisher Pergamon. 2020/3/6.
 • DD Dung, NB Doan, NQ Dung, LH Bac, NH Linh, LTH Thanh, DV Thiet, NN Trung, NC Khang, TV Trung, NV Duc. Role of Co dopants on the structural, optical and magnetic properties of lead-free ferroelectric Na0. 5Bi0. 5TiO3 materials. Journal of Science: Advanced Materials and Devices 4 (4), 584-590. 2019/12/1.
 • Bui Thi Hoan, Tran Thi Thanh, Phuong Dinh Tam, Nguyen Ngoc Trung, Sunglae Cho, Vuong-Hung Pham. A green luminescence of lemon derived carbon quantum dots and their applications for sensing of V5+ ions, Journal Materials Science and Engineering B; Volume 251; Pages 114455; Publisher: Elsevier. 01/12/2019.
 • Thoan H. Nguyen, Vinh V. Le, Trung N. Nguyen. Molecular dynamics simulation of structural properties in amorphous HfO2 under cooling process. Vacuum, V.161; 3/2019. P.251-258.
 • LTK Phuong, DD Dung, NQ Dung, MM Hue, NX Duong, PD Luong, LH Bac, NA Duc, NN Trung, NV Duc, D Odkhuu. Structural, optical, and magnetic properties of a new system of Bi (Mn0. 5Ti0. 5) O3-modified Bi0. 5Na0. 5TiO3 materials. Journal Materials Research Express. Volume 6. Issue 10; Pages 106112. Publisher. IOP Publishing 2019/9/4.
 • Nguyen Hoang Tuan, Nguyen Hoang Linh, Dorj Odkhuu, Nguyen Ngoc Trung, Dang Duc Dung. Microstructural, Optical, and Magnetic Properties of BiCoO3-Modified Bi0.5K0.5TiO3. Journal of Electronic Materials, July 2018, Volume 47, Issue 7, pp 3414–3420, 0361-5235.
 • Nguyen The Hung, Luong Huu Bac, Nguyen Ngoc Trung, Nguyen The Hoang, Pham Van Vinh, Dang Duc Dung. Structural, optical, and magnetic properties of SrFeO3-δ-modified Bi0.5Na0.5TiO3 materials. Physica B: Condensed Matter, Vol. 531, 75-78 (2018)
 • TM Ngoc, N Van Duy, CM Hung, ND Hoa, NN Trung, Hugo Nguyen, Nguyen Van Hieu. Ultralow power consumption gas sensor based on a self-heated nanojunction of SnO2 nanowires, RSC advances, V.8, N. 63, 36323-36330, Publisher Royal Society of Chemistry. 2018.
 • Pham Phi Hung, Tran Tat Dat, Dang Duc Dung, Nguyen Ngoc Trung, Mai Hong Hanh, Dang Ngoc Toan, Luong Huu Bac. Effect of Annealing Temperature on Structural, Optical and Visible-Light Photocatalytic Properties of NiTiO3 Nanopowders. Journal of Electronic Materials. V.47, N.12; 12/2018; p.7301-7308
 • Quan Thi Minh Nguyet, Nguyen Van Duy, Nguyen Thi Phuong, Nguyen Ngoc Trung, Chu Manh Hung, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Hieu. Superior enhancement of NO2 gas response using n-p-n transition of carbon nanotubes/SnO2 nanowires heterojunctions. Sensors and Actuators B, No 238 (Jan 2017) 1120- 1127.
 • Ngo Ngoc Ha, Nguyen Truong Giang, Truong Thi Thanh Thuy, Nguyen Ngoc Trung, Nguyen Duc Dung, Saba Saeed and Tom Gregorkiewicz. “Single phase Si1−xGex nanocrystals and the shifting of the E1 direct energy transition”. Nanotechnology No 26 (25 August 2015) 375701 (5pp).
 • Thang-Cao Xuan, Nguyen Ngoc Trung, Vuong-Hung Pham. “Comparative characterization of microstructure and luminescence of europium doped hydroxyapatite nanoparticles via coprecipitation and hydrothermal method”. Optik No 126 (2015) 5019–5021. 11 September 2015
 • Van Quang Vu; Hoa Nguyen Duc; Van Duy Nguyen; Trung Nguyen Ngoc; Van Hieu Nguyen. “Abnormal Electrical Properties and Enhanced Gas-Sensing Performance of Graphene/Si Schottky Junction”. Sensor Letters, Volume 13, Number 5, May 2015, pp. 381-386(6)
 • Vuong-Hung Pham, Nguyen Ngoc Trung. “Luminescence of europium doped silicon-substituted hydroxyapatite nanobiophosphor via a coprecipitation method”. Materials Letters. Volume 136, 1 December 2014, Pages 359–361.
 • Nguyen Thi Lan, Do Thi Chi, Nguyen Ngoc Trung… “Photochemical decoration of silver nanoparticles on graphene oxide nanosheets and their optical characterization”. Journal of Alloys and Compounds, Volume 615, 5 December 2014, Pages 843–848.
 • Vu Van Quang, Ngo Si Trong, Nguyen Ngoc Trung, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Duy & Nguyen Van Hieu. “Full-Layer Controlled Synthesis and Transfer of Large-Scale Monolayer Graphene for Nitrogen Dioxide and Ammonia Sensing”. 47 (2014): p.280–294 Analytical Letters,
 • Dang Thi Thanh Le, Nguyen Van Duy, Do Dang Trung, Ha Minh Tan, Nguyen Ngoc Trung, Phung Thi Hong Van, Nguyen Duc Hoa, Nguyen Van Hieu, “Density-controllable growth of SnO2 nanowire junction-bridging across electrode for low temperature NO2 gas detection”. Journal of Materials Science, 48 (2013) 7253-7259.
 • Van Dinh Son Tho, Luu Thi Lan Anh, Nguyen Ngoc Trung, Pham Van Thang, Nguyen Hieu, Pham Hung, Vo Son, Tran Thai. Behaviour investigation of hematite nanorods synthesised by hydrothermal method use in hydrogen fuel storage. international journal of nanotechnology; Volume 8, Issue 3-5; Pages 371-382. Publisher Inderscience Publishers, 2011/1/1

BÀI ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ TRONG NƯỚC

 • Luu Thi Lan Anh, Nguyen Thi Tuyet Mai, Trinh Xuan Anh, Huynh Dang Chinh, Ta Ngoc Dung, Tran Dai Lam, Nguyen Ngoc Trung, Vo Thach Son. Effect of Fe doped on superhydrophilic properties and antibacterial activity of TiO2 thin film preparared by sol-gel dip coating. Journal Vietnam Journal of Chemistry, Volume 52, Issue 2, Pages 195. 2014/9/10.
 • Lưu Thị Lan Anh, Nguyễn Ngọc Trung. Nghiên cứu dược chất paracetamol và aspirin bằng phương pháp quang phổ Raman. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 129 (2018), pp 79-83 ISSN: 0868-3980;
 • Mateus Manuel Neto, Pham Van Thang, Luu Thi Lan Anh, Pham Phi Hung, Nguyen Ngoc Trung, Vo Thach Son. Simulation of Wind Effect on Solar Panels. Journal of Science & Technology 130 (2018), pp 065-069. ISSN: 0868-3980.
 • Mateus Manuel Neto, Luu Thi Lan Anh, Nguyen Trung Do, Nguyen Hoang Thoan, Nguyen Ngoc Trung, Chung Han Wu, and Vo Thach Son. Growth and characterization of Al2O3 ultra-thin film as a passivation layer for silicon solar cells. Journal of Science and Technology. Vols 126 (2018), pp 59-62. ISSN: 0868-3980.
 • Khoa V. Bui, Duc Q. Trinh, Tung T. Nguyen, Trung N. Nguyen. Measuring Heart Rate by using the Contact Free Video Imaging on a Built-In Camera of a Smartphone. Journal of Science and Technology, Volume 136, July 2019, p.71, 2354-1083.
 • Thoan Nguyen-Hoang, Sang Nguyen-Xuan, Trung Nguyen-Ngoc. Investigation of charge traps at al-doped HfO2/(100) InGaAs interface by using capacitance and conductance methods, Vietnam Journal of Science and Technology 56 (1A) (2018) 110-118, 2354-1083.
 • Nguyễn Xuân Sáng và Nguyễn Ngọc Trung. Định luật Moore và sự phát triển công nghệ vi điện tử hiện đại. Khoa học & Công nghệ Việt Nam (693) Số 12 năm 2016. Tr.18-22; 1859-4794.
 • Mateus Manuel Neto, Luu Thi Lan Anh, Nguyen Duc Hieu, Pham Phi Hung, Nguyen Ngoc Trung, and Vo Thach Son. The influence of tropical climate on the operation of a grid connected photovoltaic thin-film amorphous silicon system. Những tiến bộ trong Vật lý kỹ thuật và Ứng dụng, Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ – 2014 978-604-913-232-2.

BÀI ĐĂNG TRÊN KỶ YẾU HỘI NGHỊ/HỘI THẢO

 • Đô Nguyễn-Trung, Thoan Nguyễn-Hoàng, Trung Nguyễn-Ngọc, Vinh Lê-Văn. Nghiên cứu vi cấu trúc và tính chất của vật liệu Al1-xGaxN vô định hình bằng phương pháp động lực học phân tử. Tuyển tập báo cáo hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 10, SPMS2017-Huế, trang 400.
 • Cao Xuân Quân,Vũ Khánh Xuân, Nguyễn Ngọc Trung, Lưu Thị Lan Anh và Võ Thạch Sơn. NGHIÊN CỨUPHÁT TRIỂN THIẾT BỊ ĐO QUANG THÔNG CỦA COB LED (CHIP ON BOARD LIGH EMITTING DIODES) CÔNG SUẤT CAO.Hội nghị Quang học Quang phổ toàn quốc lần thứ 8 tháng 8/2014, 1859-4271.
 • Luu Thi Lan Anh, Pham Phi Hung, Nguyen Duc Hieu, Trần Thành Thái, Nguyen Ngoc Trung, and Vo Thach Son. Ảnh hưởng của sự pha tạp nhôm lên vi cấu trúc và tính chất quang của màng ZnO thanh nano. Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ 8, Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ – 12/2014, 978-604-913-368-8,
 • Nguyen Truong Giang, Nguyen Văn Kien, Ngo Ngoc Ha, Nguyen Duy Dung, Nguyen Ngoc Trung, Nguyen Duc Tho, and Vu Van Thu. Raman shifts of the single Si1-xGex nanocrystals. ICAMN2014, 2014; P.503-505.

sách đã xuất bản

 • Luu Thi Lan Anh, Nguyen Ngoc Trung, Văn Đình Sơn Thọ. Investigation of the Transformation of a Modified Iron Oxide Structure During Redox Reaction. Physics and Engineering of New Materials. Pages 193-199; Publisher Springer, Berlin Heidelberg 2009; p.193-200. ISSN 0930-8989; ISBN 978-3-540-88200-8 e-ISBN 978-3-540-88201-5.
 • Nguyễn Ngọc Trung, Võ Thạch Sơn. Một số phương pháp vật lý thực nghiệm hiện đại; Chương VI: Phổ quang Điện tử tia X (XPS); Tr.386-417. Nhà Xuất bản Giáo dục Việt nam. Tháng 11 năm 2012. 627tr;