PGS.TS. Ngô Đức Quân

Phó Trưởng bộ môn, Bộ môn Vật lý đại cương
Giảng viên chính, Bộ môn Vật lý đại cương

Tiến sỹ (Vật liệu điện tử, Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2016)
Thạc sỹ (Vật lý chất rắn, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009)
Cử nhân (Vật lý vô tuyến, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006)

Email: quan.ngoduc@hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Cảm biến gia tốc
 • Cảm biến vận tốc góc
 • Vật liệu áp điện

Các nghiên cứu quan tâm

 • Cảm biến gia tốc
 • Cảm biến vận tốc góc
 • Vật liệu áp điện

Giới thiệu

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Ngo Duc Quan, Duong Van Thiet, Vu Ngoc Hung, and Dang Duc Dung (2013) On the original of phase transition in lead-free BNKT-based ferroelectric materials. Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8 (SPMS-2013), TP Thái Nguyên, 4-6/11/2013.
 • V. Thiet, N. D. Quan, N. V. Quyet, T. V. Trung, V. N. Hung, T. V. D. Ngoc and D. D. Dung (2013) Role of dopants substitution on A-site of lead-free Bi0.5(Na,K)0.5TiO3–based ceramics.Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8 (SPMS-2013), TP Thái Nguyên, 4-6/11/2013.
 • Ngô Đức Quân, Vũ Ngọc Hùng, Dương Văn Thiết, Đặng Đức Dũng (2013) Hiện tượng ghim trong vật liệu gốm sắt điện nền Bi0.5(Na,K)0.5TiO3. Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8 (SPMS-2013), TP Thái Nguyên, 4-6/11/2013.
 • D. Quan, L. Huu Bac, D. V. Thiet, V. N. Hung, and D. D. Dung (2014) Current Development in Lead-Free Bi0.5(Na,K)0.5TiO3-Based Piezoelectric Materials. Advances in Materials Science and Engineering. 2014, pp. 1-13.
 • Trịnh Quang Thông, Vũ Ngọc Hùng, Ngô Đức Quân, Nguyễn Thăng Long , “Nghiên cứu ứng dụng cảm biến gia tốc, trong bài toán phân tích dao động”, SPMS-2009, Đà Nẵng, 2009.
 • D. Quan, V. N. Hung, N. V. Quyet, H. V. Chung, and D. D. Dung (2014) Band gap modification and ferroelectric properties of Bi0.5(Na,K)0.5TiO3-based by Li substitution. AIP Advances. 4(1), p. 017122.
 • D. Quan, V. N. Hung, D. V. Thiet, and D. D. Dung (2014) Influence of Grain Bound Junction on Ferroelectric Properties of Bi0.5(Na,K)0.5TiO3-Based by Li Substitution. Journal of Science and Technology. 99(2014), pp. 070-073.
 • Ngo Duc Quan, Vu Ngoc Hung, Nguyen Van Quyet, and Dang Duc Dung (2014) Bipolar Electric Field Induced Strain in Li Substituted Lead-Free Bi0.5(Na0.82K0.18)0.5Ti0.95Sn0.05O3 Piezoelectric Ceramics. The Second International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN2014), Ha Noi, 29/10 – 1/11/2014.
 • Ngo Duc Quan, Nguyen Duc Minh, Dang Duc Dung, Vu Ngoc Hung (2014) Preparation of Lead-Free Bi0.5(Na0.80K0.20)0.5TiO3 Ferroelectric Thin Film by Chemical Solution Deposition Method. The Second International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN2014), Ha Noi, 29/10 – 1/11/2014.
 • D. Quan, N. V. Quyet, L. H. Bac, D. V. Thiet, V. N. Hung, and D. D. Dung (2015) Structural, ferroelectric, opticalproperties of A-site-modified Bi0.5(Na0.78K0.22)0.5Ti0.97Zr0.03O3lead-free piezoceramics. Journal of Physics and Chemistry of Solids. 77, pp. 62-67.

Giải thưởng, khen thưởng

Giảng dạy (2018/2019)

 • TN Vật lý đại cương I, II, III
 • TN Vật lý đại cương I, II, III (CTTT)
 • PH1110, PH1111 Vật lý đại cương I
 • PH1120, PH1121, PH1122 Vật lý đại cương II
 • PH1130, PH1131 Vật lý đại cương III