PGS. TS. Lê Tuấn

Giảng viên cao cấp, Bộ môn Vật liệu điện tử

Tiến sỹ (Vật lý bán dẫn và điện môi, Viện Vật lý kỹ thuật A. F. Ioffe, Viện Hàn lâm khoa học Cộng hòa liên bang Nga, 1994)
Thạc sỹ
Kỹ sư

Email: tuan.le@hust.edu.vn, letuan_2002@yahoo.com

Hướng nghiên cứu

 • Vật liệu lưu trữ Hydro (mô phỏng DFT) cho bài toán năng lượng
 • Các hiện tượng vận chuyển trong các cấu trúc bán dẫn thấp chiều.
 • Độ nhám bề mặt và ảnh hưởng lên độ linh động của hạt tải điện.
 • Mô phỏng vật liệu và các cấu trúc bán dẫn.

Các nghiên cứu quan tâm

 • Vật liệu lưu trữ Hydro (mô phỏng DFT) cho bài toán năng lượng
 • Các hiện tượng vận chuyển trong các cấu trúc bán dẫn thấp chiều.
 • Độ nhám bề mặt và ảnh hưởng lên độ linh động của hạt tải điện.
 • Mô phỏng vật liệu và các cấu trúc bán dẫn.

Giới thiệu

PGS. Lê Tuấn giảng dạy tại Bộ môn Vật liệu điện tử, Viện Vật lý kỹ thuật – Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ông hoàn thành luận án Tiến sỹ chuyên ngành Vật lý bán dẫn và điện môi tại Viện Vật lý kỹ thuật A. F. Ioffe, Viện Hàn lâm khoa học Cộng hòa liên bang Nga năm 1994. Các hướng nghiên cứu hiện tại của PGS. Lê Tuấn tập trung về mô phỏng và tính toán hiệu năng cao: Vật liệu lưu trữ Hydro (mô phỏng DFT) cho bài toán năng lượng; Các hiện tượng vận chuyển trong các cấu trúc bán dẫn thấp chiều; Độ nhám bề mặt và ảnh hưởng lên độ linh động của hạt tải điện; Mô phỏng vật liệu và các cấu trúc bán dẫn… 

Trong thời gian gần đây, các lĩnh vực nghiên cứu được quan tâm nhiều liên quan tới mô phỏng các vật liệu, dự đoán các vật liệu mới có khả năng lưu trữ Hydro. Đây là một hướng mới nhằm sử dụng năng lượng một cách hợp lý hơn so với các phương thức cổ điển nên rất được chú trọng bởi các nhà khoa học trên thế giới. Nghiên cứu đang được đẩy mạnh ở Việt Nam và sự góp sức của các nghiên cứu sinh là rất cần thiết.  

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Doan Nhat Quang, Le Tuan, Nguyen Thanh Tien, Electron mobility in Gaussian heavily doped ZnO surface quantum wells, Physical Review B,  77, 125326 (2008).

 • Doan Nhat Quang, Nguyen Huyen Tung, Le Tuan, Nguyen Trung Hong, and Tran Thi Hai. Correlation-length dependence of lifetime ratios: Individual estimation of interface profile parameters, Applied Physics Letter, V. 94, 072106 (2009).

 • Doan Nhat Quang, Le Tuan, Nguyen Thanh Tien, Electron scattering from roughness-induced fluctuations in the donor density in ZnO surface quantum wells, Journal of Applied Physics, 107, N. 12, 123709 (2010).

 • Nguyen Thanh Tien, Le Tuan, and Doan Nhat Quang, Efect of Spontaneous Polarization Charges on the Electron Mobility in ZnO Surface Quantum Wells, Communications in Physics, V. 19, N. 4, 193-200(2009).

 • Le Tuan, Nguyen Thanh Tien, Tran Thi An, and Doan Nhat Quang, Scattering Mechanisms from Roughness-Induced Fluctuations in Charge Distribution in ZnO Surface Quantum Wells, Communications in Physics, V. 20, N. 3, 201-209(2010).

 • Nguyen Thanh Tien, Dinh Nhu Thao, and Le Tuan, Confining Potentials and the Distributions of the Electron Gas in the Quantum Wells Based on ZnO/ZnMgO Single Heterostructure At Low Temperature, Proceedings of  the first Academic Conference on Natural Science for Master and PhD Students from Cambodia-Laos- Vietnam,  March 23-27, 2010 Vientiane, Laos, pp. 421-426.

 • Le Tuan, Nguyen Thanh Tien, Electron Scattering Due to Polarization Charges Bound on a Rough Interface in ZnO/Zn1-xMgxO Heterostructures, Proceedings of  the 5th South East Asian Technical Universities Consortium (SEATUC) Symposium, February 24-25, 2011, Hanoi, Vietnam, pp. 457-464.

 • Le Tuan, Duong Xuan Nui, Dinh Xuan Hiep, Do Phu Manh, Do Manh Kien, Electron Confinement in Polar Heterojunctions on Wurtzite Semiconductors with Rough Interface and Gaussian-Shape Barrier Doping, Proceedings of International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN), Hanoi, Vietnam, 2012, pp.159-164, ISBN: 978-604-911-247-8.

 • S.Ta Ho, H. Anh Le,T. Le, D. Chien Nguyen, V. Nam Do, Effects of temperature, doping and anisotropy of energy surfaces on behaviors of plasmons in graphene, Physica E,58, 101-105 (2014)

 • First-principles prediction for the stability of LiK(BH4)2 (submitted 2014).

Sách đã xuất bản

 • A.Ya. Shik,Hố lượng tử – Vật lý và điện tử học của các hệ hai chiều. NXB Khoa học & Kỹ thuật, 2002, (sách dịch).
 • Lê Tuấn, UNIX – Hệ điều hành  và một số vấn đề quản trị mạng. NXB Khoa học & Kỹ thuật, 2003.
 • Nguyễn Quang Báu, Đỗ Quốc Hùng, Vũ Văn Hùng, Lê Tuấn, Lý thuyết bán dẫn, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2004.
 • Le Tuan, Solid-State Electronic Devices, Bach Khoa Publishing House, 2010.

Giảng dạy

 • PH1018 Physics I
 • PH1028 Physics II
 • PH3110 Vật lý chất rắn
 • PH2014 Vật lý sóng