PGS. TS. Đặng Đức Dũng

Trưởng Bộ môn, Bộ môn Vật lý đại cương
Giảng viên cao cấp, Bộ môn Vật lý đại cương

Tiến sỹ (Vật lý, Đại học Ulsan, Hàn Quốc, 2011)
Thạc sỹ (Khoa học vật liệu, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, 2007)
Đại học (Vật lý, Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội, 2004)

Email: dung.dangduc@hust.edu.vn
Web:

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Vật liệu từ
 • Vật liệu sắt điện và áp điện
 • Vật liệu Multiferroic và ứng dụng

Các nghiên cứu quan tâm

 • Vật liệu từ
 • Vật liệu sắt điện và áp điện
 • Vật liệu Multiferroic và ứng dụng

Giới thiệu

PGS. Đặng Đức Dũng hiện là Trưởng Bộ môn Vật lý Đại cương, Viện Vật lý kỹ thuật – Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ông Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Vật lý tại Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội năm 2004, nhận bằng Thạc sỹ chuyên ngành Khoa học vật liệu tại Viện ITIMS, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội năm 2007. Năm 2011, Ông hoàn thành Luận án Tiến sỹ chuyên ngành Vật lý tại Đại học Ulsan, Hàn Quốc. Các hướng nghiên cứu hiện nay của PGS. Đặng Đức Dũng bao gồm: Vật nano, vật liệu nano từ; Vật liệu sắt điện và áp điện; Vật liệu Multiferroic và ứng dụng. 

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Wuwei Feng, Dang Duc Dung, and Sunglae Cho, “Ferromagnetism in Tetragonal-distorted Chromium”, Phys. Rev. B 82, 1 (2010).
 • Dang Duc Dung, Wuwei Feng, and Sunglae Cho, “Growth and transport studies of BaMn2As2 thin film”, J. Vac. Sci. Technol. B 29, 031210 (2011).
 • Van-Quyet Nguyen, Hyoung-Su Han, Kyung-Jong Kim, Duc-Dung Dang, Kyoung-Kwan Ahn, Jae-Shin Lee, “Strain enhancement in Bi1/2(Na0.82K0.18)1/2TiO3 lead-free electromechanical ceramics by co-doping with Li and Ta”, J. Alloys. Comp. 511, 237 (2012).
 • Dang Duc Dung, Wuwei Feng, Duong Van Thiet, In-Sung Park, Sung Bo Lee, and Sunglae Cho, “Strain modified/enhanced ferromagnetism in Mn3Gethin films on GaAs(001) and GaSb(001)”,  J. Appl. Phys. 113, 153908 (2013).
 • Dang Duc Dung and Sunglae Cho, “Anomalous Hall effect in epitaxially grown ferromagnetic FeGa/Fe3Ga hybrid structure: Evidence of spin carrier polarized by clusters”, J. Appl. Phys. 113, 17C734 (2013).
 • Dang Duc Dung, Duong Van Thiet, Duong Anh Tuan, Wuwei Feng, and Sunglae Cho, “Ferromagnetism and magneto-transport properties of Mn0.92Ca0.08As thin film grown on Al2O3(0001) substrate”, J. Appl. Phys. 115, 17A930 (2014).
 • Ngo Duc Quan, Vu Ngoc Hung, Nguyen Van Quyet, Hoang Vu Chung, and Dang Duc Dung, “Band gap modification and ferroelectric properties of Bi0.5(Na,K)0.5TiO3-based by Li substitution”, AIP Advances 4, 017122 (2014).

Sách đã xuất bản

 • Đặng Đức Dũng (chủ biên), Lê Đức Thông, “Phương pháp toán dùng cho vật lí, Tập 1-Phương trình dao động của sợi dây”, NXB Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh, 2007.
 • Đặng Đức Dũng (chủ biên), Lê Đức Thông, “Phương pháp toán dùng cho vật lí, Tập 2-Phương trình truyền nhiệt”, NXB Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh, 2007.
 • Đặng Đức Dũng (chủ biên), Lê Đức Thông, “Phương pháp toán dùng cho vật lí, Tập 3- Phân bố dừng”, NXB Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007.

Giảng dạy

 • PH1110, PH1111: Vật lý đại cương I
 • PH1120, PH1121, PH1122: Vật lý đại cương II
 • PH1130, PH1131: Vật lý đại cương III
 • PH1016,PH1026, PH1036: Hướng dẫn TN Vật lý đại cương I, II, III (CTTT)