TS. Nguyễn Công Tú

Phó trưởng Bộ môn, Bộ môn Vật liệu điện tử
Giảng viên, Bộ môn Vật liệu điện tử

Tiến sỹ (Quang tử và hệ thống quang điện tử, INSA Toulouse, CH Pháp, 2014)
Thạc sỹ (Khoa học Vật liệu, ITIMS, ĐH Bách Khoa Hà Nội, 2010)
Kỹ sư (Lớp Tài năng Vật lý kỹ thuật, chuyên ngành Vật liệu điện tử, Trung tâm Đào tạo Tài năng, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2008)

Email: tu.nguyencong@hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Vật lý và linh kiện bán dẫn;
 • Các phương pháp phân tích vật lý;
 • Vật lý và kỹ thuật màng mỏng;
 • Vật liệu bán dẫn có cấu trúc nanô và ứng dụng trong quan trắc và xử lý môi trường;
 • Vật liệu tổ hợp/lai hóa trực tiếp (in-situ) dựa trên nền oxit bán dẫn có tính điện sắc, vật liệu các bon (Gr, CNT, g-C3N4);

Các nghiên cứu quan tâm

 • Vật lý và linh kiện bán dẫn;
 • Các phương pháp phân tích vật lý;
 • Vật lý và kỹ thuật màng mỏng;
 • Vật liệu bán dẫn có cấu trúc nanô và ứng dụng trong quan trắc và xử lý môi trường;
 • Vật liệu tổ hợp/lai hóa trực tiếp (in-situ) dựa trên nền oxit bán dẫn có tính điện sắc, vật liệu các bon (Gr, CNT, g-C3N4);
 • MEMS, NEMS
 • Tính chất quang và quang xúc tác của vật liệu bán dẫn;

Giới thiệu

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Constraint effect caused by graphene on in situ grown Gr@WO3 -nanobrick hybrid material, Cong Tu Nguyen∗, Tuan Phong Pham, Thi Lan Anh Luu, Xuan Sang Nguyen, Thanh Tung Nguyen, Huu Lam Nguyen, Duc Chien Nguyen*, Ceramics International 46 (2020) 8711-8718 (Q1).
 • Synergistic enhancement of ammonia gas-sensing properties at low temperature by compositing carbon nanotubes with tungsten oxide nanobricks, Xuan Vuong Le, Thi Lan Anh Luu, Huu Lam Nguyen, Cong Tu Nguyen*, Vacuum 168 (2019) 108861 (Q2)
 • Fabrication of an InGaAs spin filter by implantation of paramagnetic centersC. T. Nguyen, A. Balocchi, D. Lagarde, T. T. Zhang, H. Carrère, S. Mazzucato, P. Barate, E. Galopin, J. Gierak, E Bourhis, J. C. Harmand, T. Amand and X. Marie. Appl. Phys. Lett. 103, 052403 (2013).
 • L-valley electron spin dynamics in GaAsT. T. ZhangP. BarateC. T. NguyenA. BalocchiT. AmandP. RenucciH. CarrereB. Urbaszek, and X. Marie. Physical Review B, 87(R) (2013) 041201.
 • Temperature-insensitive optical alignment of the exciton in nanowire-embedded GaN quantum dotsA. BalocchiJ. RenardC. T. NguyenB. GayralT. AmandH. MarietteB. DaudinG. Tourbot, and X. Marie, Physical Review B 84(2011) 235310.
 • Composition of CNT and WO3 nanoplate: Synthesis and NH3 gas sensing characteristics at low temperature, Xuan Vuong Le, Vu Truong Duong, Lan Anh Luu Thi, Van Thang Pham, Huu Lam Nguyen, Cong Tu Nguyen*, Journal of Metals, Materials and Minerals 29(4) (2019) 61-68 (Q4).
 • Simple controlling ecofriendly synthesis of silver nanoparticles at room temperature using lemon juice extract and commercial rice vinegar, T. Lan Anh Luu, X. Truong Cao, V. Thai Nguyen, N. Linh Pham, H. Lam Nguyen, C. Tu Nguyen, Journal of Nanotechnology 2020 (2020) ID 3539701.
 • Ammonia gas sensing properties at low temperature of graphene oxide/tungsten oxide nanobricks nanocomposites, Nguyen Cong Tu, Nguyen Anh Kiet, Phung Nhat Minh, Ngo Xuan Dinh, Le Anh Tuan, Luu Thi Lan Anh, Do Duc Tho, Nguyen Huu Lam, Vietnam Journal of Science and Technology 58(3) (2020) 282-295.
 • Tailoring the structure and morphology of WO3 nanostructures by hydrothermal method, Luu Thi Lan Anh, Pham Tuan Phong, Han Viet Phuong, Duong Vu Truong, Le Xuan Vuong, Pham Trung Son, Do Duc Tho, Dang Duc Vuong, Nguyen Huu Lam, Nguyen Cong Tu, Vietnam Journal of Science and Technology 56(1A) (2018) 127-134.

Giảng dạy (2018/2019)

 • PH4040 Vật lý và kỹ thuật màng mỏng
 • PH2020 Technical Writing and Presentation
 • PH1018 Physics I & PH1028 Physics II for ICT global program
 • PH1110 & PH1120 Vật lý đại cương I & II
 • PH1016 Physics I
 • PH2021 & PH2022 – Đồ án môn học I & II
 • PH5100 Đồ án Tốt nghiệp