Former members of the Board of Directors

Former members of the Board of Directors

Management Term 2013-2018 and 2018-2020:

Director: Prof. Dr. Phó Thị Nguyệt Hằng.

Vice Directors:

 • Prof. Dr. Nguyễn Hữu Lâm,
 • Prof. Dr. Đặng Đức Vượng.

Management Term 2008-2013:

Director:

 • Prof. Dr. Nguyễn Đức Chiến (2008-2011),
 • Prof. Dr. Phó Thị Nguyệt Hằng (2011-2013).

Vice Directors:

 • Prof. Dr. Phó Thị Nguyệt Hằng (2008-2011),
 • Prof. Dr. Dương Ngọc Huyền,
 • Prof. Dr. Nguyễn Hữu Lâm, ‘
 • Prof. Dr. Đặng Đức Vượng (2011-2013).

Management Term 2003-2008:

Director: Prof. Dr. Nguyễn Đức Chiến.

Vice Directors:

 • Prof. Dr. Phùng Văn Duân,
 • Prof. Dr. Võ Thạch Sơn,
 • Principal Lecturer. Ngô Anh Tuấn,
 • Dr. Phó Thị Nguyệt Hằng.

Management Term 1999-2003:

Director: Prof. DrSc. Đỗ Trần Cát.

Vice Directors:

 • Prof. Dr. Nguyễn Quang Sính,
 • Prof. Dr. Võ Thạch Sơn,
 • Principal Lecturer. Ngô Anh Tuấn,
 • Dr. Đỗ Văn An.

Management Term 1991-1995:

Director: Prof. DrSc. Đỗ Trần Cát.

Vice Directors:

 • Prof. Dr. Nguyễn Hoàng Nghị,
 • Prof. Dr. Nguyễn Đức Chiến,
 • Principal Lecturer. Ngô Anh Tuấn.

Management Term 1985-1991:

Director: Prof. Dr. Nguyễn Xuân Chánh.

Vice Directors:

 • Prof. Dr. Nguyễn Nguyên Phong,
 • Prof. Dr. Chu Hảo,
 • Prof. DrSc. Đỗ Trần Cát (1985-1990),
 • Prof. Dr. Hoàng Văn Phong (1990-1991).