ThS. Trương Minh Anh

Giảng viên, Bộ môn Kỹ thuật hạt nhân và Vật lý môi trường

Email: anh.truongminh@hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

Các nghiên cứu quan tâm

Giới thiệu

Giải thưởng, khen thưởng

Giảng dạy (2018/2019)