ThS. Nguyễn Hoàng Tuấn

Giảng viên, Bộ môn Vật lý đại cương

Thạc Sỹ (Vật lý kỹ thuật,Trường Đại học Bách khoa Hà Nội,2013)
Cử nhân (Vật lý, Đại học Quốc gia Hà Nội,2009 )

Email: tuan.nguyenhoang@hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Vật liệu nano

Các nghiên cứu quan tâm

  • Vật liệu nano

Giới thiệu

Các công trình khoa học tiêu biểu

ĐỀ TÀI DÀNH CHO THẠC SỸ VÀ NGHIÊN CỨU SINH

Giảng dạy

  • TN Vật lý đại cương I, II, III
  • PH1110, PH1111 Vật lý đại cương I
  • PH1120, PH1121, PH1122 Vật lý đại cương II
  • PH1130, PH1131 Vật lý đại cương III