ThS. Mai Đình Thủy

Giảng viên, Bộ môn Kỹ thuật hạt nhân và Vật lý môi trường

Thạc sỹ (Kỹ thuật hạt nhân, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2013)
Kỹ sư (Kỹ thuật hạt nhân và Vật lý môi trường, Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2009)

Email: thuy.maidinh@hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Vật lý môi trường
 • An toàn bức xạ
 • Kỹ thuật hạt nhân ứng dụng

Các nghiên cứu quan tâm

 • Vật lý môi trường
 • An toàn bức xạ
 • Kỹ thuật hạt nhân ứng dụng

Giới thiệu

Các công trình khoa học tiêu biểu

Le Cong Hao, Mai Dinh Thuy, Do Trung Hieu, Zoltán Sas, 2015. Comparison of Decontamination Standards. Hungarian Journal of Industry and Chemistry, Vol. 43(2) pp. 73–78 (2015

Giảng dạy

 • NE3062 Liều lượng học và tác dụng sinh học bức xạ
 • NE4212 Cơ sở vật lý môi trường
 • NE4213 Máy gia tốc và ứng dụng
 • NE4215 Kỹ thuật hạt nhân ứng dụng
 • NE5201 Che chắn an toàn bức xạ
 • NE4001 Thí nghiệm kỹ thuật hạt nhân