TS. Trần Thiên Đức

Giảng viên, Bộ môn Quang học và Quang điện tử

Tiến sỹ (Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách Khoa Hà Nội)
Kỹ sư (Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội)

Email: duc.tranthien@hust.ed

Lĩnh vực nghiên cứu

Các nghiên cứu quan tâm

Giới thiệu

 

 

Các công trình khoa học tiêu biểu

các môn giảng dạy

  • TN Vật lý đại cương I, II
  • PH1110, PH1111 Vật lý đại cương I
  • PH1120, PH1121 Vật lý đại cương II
  • PH4690 Kỹ thuật hiển thị hình ảnh
  • PH4630 Dụng cụ quang