TS. Phạm Nam Phong

Giảng viên, Bộ môn Vật lý lý thuyết

Tiến sỹ (Vật lý mô phỏng, Oklahoma State University, Hoa Kỳ, 2013)
Thạc sỹ
Kỹ sư

Email: phong.phamnam@hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Vật lý tính toán và mô phỏng.
 • Tính toán dựa trên các nguyên lý ban đầu trong các hệ có cấu trúc nanô.

Các nghiên cứu quan tâm

 • Vật lý tính toán và mô phỏng.
 • Tính toán dựa trên các nguyên lý ban đầu trong các hệ có cấu trúc nanô.

Giới thiệu

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • A semiclassical study of cis-trans isomerization in HONO using an interpolating moving least-squares potential
  (2013) Journal of Chemical Physics 138, 144304
 • Dual-level interpolating moving least-squares potentials for semiclassical calculations of tunneling splitting in malonaldehyde
  (To be submitted to JCP)

Đề tài dành cho NCS

 • Xây dựng các thế năng trong nghiên cứu động học phản ứng. Nghiên cứu cấu trúc điện tử và truyền dẫn trong các hệ có cấu trúc nanô dựa trên các nguyên lý ban đầu.

Giảng dạy

 • PH1110, PH1111 Vật lý đại cương I
 • PH1120, PH1121 Vật lý đại cương II
 • PH1016 Vật lý đại cương I
 • PH1026 Vật lý đại cương II
 • PH1036 Vật lý đại cương III
 • PH3060 Cơ học lượng tử