TS. Nguyễn Thị Thương

Giảng viên, Bộ môn Vật lý lý thuyết

Tiến sỹ

Email: thuong.nguyenthi@hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Lý thuyết trường lượng tử
  • Vật lý năng lượng cao / Vật lý hạt cơ bản
  • Thiên văn hạt và Vũ trụ học

Các nghiên cứu quan tâm

  • Lý thuyết trường lượng tử
  • Vật lý năng lượng cao / Vật lý hạt cơ bản
  • Thiên văn hạt và Vũ trụ học

Giới thiệu

Các công trình khoa học tiêu biểu

Giảng dạy

  • PH1110, PH1111 Vật lý đại cương I
  • PH1120, PH1121 Vật lý đại cương II
  • PH2034 Cơ học vật rắn và sóng cơ
  • PH3010 Phương pháp toán cho vật lý