TS. Lê Thị Hồng Liên

Giảng viên, Bộ môn Vật lý lý thuyết

Tiến sỹ (Vật lý Lý thuyết và Vật lý Toán, Đại học Bách khoa Hà Nội, 2015)
Thạc sỹ (Vật lý Lý thuyết và Vật lý Toán, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008)
Cử nhân (Vật lý Lý thuyết và Vật lý Toán, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006)

Email: lien.lethihong@hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Vật lý tính toán
 • Mô hình hoá mô phỏng các cấu trúc thấp chiều
 • Lý thuyết chất rắn

Các nghiên cứu quan tâm

 • Vật lý tính toán
 • Mô hình hoá mô phỏng các cấu trúc thấp chiều
 • Lý thuyết chất rắn

Giới thiệu

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Nguyen Van Hung, Le Thi Hong Lien, Nguyen Cong Toan, High-order anharmonic effective potentials and EXAFS cumulants of fcc crystals contaning doping atom, VNU Journal of science, mathematics- physics 24, No.1S (2008)
 • Nguyen Viet Minh, Vu Ngoc Tuoc and Le Thi Hong Lien, “Density functional based tight binding study on wurtzite ZnO prismatic nanoparticles”, Communications in Physics. 21, 235-243, (2011).
 • Le Thi Hong Lien, Vu Ngoc Tuoc and Nguyen Thi Thuong, “Density functional based tight binding study on wurtzite ZnS nanowires”, Communications in Physics. 22, 317-326, (2012).
 • Vu Ngoc Tuoc , Tran Doan Huan , and Le Thi Hong Lien, “Modeling study on the properties of GaN/AlN core/shell nanowires by surface effect suppression”,  Phys. Status Solidi B. 249, 1241–1249, (2012).
 • Vu Ngoc Tuoc , Tran Doan Huan , and Le Thi Hong Lien, “Impact of Surface on the d0 Ferromagnetism of Lithium-Doped Zinc Oxide Nanowires”, Ieee transactions on magnetics. 50, 317-326, (2014).
 • Vu Ngoc Tuoc, Tran Doan Huan, Nguyen Viet Minh, Le Thi Hong Lien, “First-Principles Study on Crystal Phase Superlattice Nanowires Heterostructures”, Journal of Physics. 537,  (2014) DOI:10.1088/1742-6596/537/1/012002
 • Le Thi Hong Lien, Vu Ngoc Tuoc, Nguyen Viet Minh, and Tran Doan Huan, “A first principles study on electronic and magnetic properties of defects in ZnO/GaN core-shell nanowire heterostructures”, Communications in Physics. 24, 127-135, (2014).

Giảng dạy

 • PH1110, PH1111 Vật lý đại cương I
 • PH1120, PH1121 Vật lý đại cương II
 • PH1014 Vật lý I
 • PH1024 Vật lý II
 • PH2024 Lý thuyết điện