TS. Cao Đức Lượng

Giảng viên, Bộ môn Kỹ thuật hạt nhân và Vật lý môi trường

Tiến sĩ (Kỹ thuật năng lượng, trường Đại học Công nghệ Sydney (UTS) Australia, 2020)

Kỹ sư (Kỹ thuật năng lượng, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2008)

Email: luong.caoduc@hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

Các nghiên cứu quan tâm

Giới thiệu

Các công trình khoa học tiêu biểu

  • Trinh Huu Toan, Le Ngoc Quan, Cao Duc Luong, Pham Quang (2013) “Design and construction of a PWR testing facility” Vietnam – Japan Research/HRD Forum on Nuclear Technology, p 02-21
  • Trinh Huu Toan, Tran Kim Tuan, Tran Thuy Duong, Cao Duc Luong (2014) “Preliminary test results of a nuclear pressurized thermal hydraulic testing facility” Nuclear Science and Technology ISSN 1810 – 5408, p 07-14
  • Duc Luong Cao, Guang Hong, Jack Wang “Preliminary investigation to the feasibility of chemical heat storage for saving the exhaust gas energy in a spark ignition engine” The 20th Australasian Fluid Mechanics Conference, Australasian Fluid Mechanics Society, Perth Australia 2016.
  • Duc Luong Cao, Guang Hong, Tuan Anh Le “Preliminary comparison of chemical heat storage systems for saving exhaust gas energy in gasoline and diesel engines” 11th Asia-Pacific Conference on Combustion, The combustion Institute, Sydney Australia 2017
  • Duc Luong Cao, Guang Hong, Tuan Anh Le “Investigation of chemical heat storage processes for recovering exhaust gas energy in internal combustion engines” The 21st Australasian Fluid Mechanics Conference, Australasian Fluid Mechanics Society, Adelaide Australia 2018.
  • Duc Luong Cao, Guang Hong, Jack Wang “Chemical heat storage for saving the exhaust gas energy in a spark ignition engine” Journal of Clean Energy Technologies, 2018; 6: 41-46.
  • Duc Luong Cao, Guang Hong, Tuan Anh Le “Numerical investigation of heat storage in a chemical heat storage system for saving exhaust gas energy in internal combustion engines” International Conference on Sustainable Energy and Green, Bangkok, Thailand, 2019
  • Duc Luong Cao, Guang Hong, Tuan Anh Le “Applying chemical heat storage to saving exhaust gas energy in Diesel engines: principle, design and experiment” Journal of Energy Storage, Volume 28, April 2020.

DỰ ÁN HỆN TẠI

Giảng dạy (2018/2019)

  • TN Vật lý đại cương I, II