THÔNG BÁO TUẦN 4 NĂM HỌC 2021-2022

THÔNG BÁO TUẦN 4 NĂM HỌC 2021-2022

THÔNG BÁO TUẦN 4 NĂM HỌC 2021-2022

(Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021)

  1. Tuần này, Viện tổ chức triển khai thí nghiệm VLĐC 1, 3 cho sinh viên tại Hà Nội. Kính đề nghị các thầy cô được phân công triển khai đúng kế hoạch. Có 5 kíp: Kíp 1 và kíp 3 làm sớm 30 phút; Kíp 2 và 4 làm muộn 30 phút, kíp 5 làm chiều tối;
  2. Đề nghị các BM họp triển khai TN, thực hành các học phần cho sinh viên (nếu được) và cho sinh viên triển khai làm đồ án môn học, TTTN, ĐATN sớm. Chỉ áp dụng cho sinh viên hiện đang ở tại Hà Nội;
  3. Các Bộ môn dán mã QR code xuất dữ liệu hàng ngày gửi cho VP Viện qua email từ trang qr.tokhaiyte;
  4. Viện đã gửi các thầy cô thông báo về Hội nghị (cả trong nước và quốc tế) về Vật lý kỹ thuật và ứng dụng, tổ chức kết hợp Online và Offline từ 14-16/11/2021 tại Hà Nội. Kính mời các thầy cô viết bài và tham dự (miễn phí HN phí).
  5. Viện gửi các thầy cô CTĐT (dự kiến) tích hợp Cử nhân – Kỹ sư 180 TC để các thầy cô biết các nội dung, Viện sẽ update lên website sau khi được duyệt. Với CTĐT Cử nhân – Thạc sĩ đã được thông qua và có trên website Viện.
  6. Ngày 14/10 vừa qua, Viện đã tổ chức bế giảng khóa học về Nhà máy điện Hạt nhân (tổ chức học online gần 2 tháng qua) cho 24 học viên ở các cơ sở đào tạo. Có 19 học viên được cấp chứng chỉ và có 3 học viên được nhận khen thưởng, dự kiến 02 học viên đi thăm quan tại Nhật bản.