THÔNG BÁO TUẦN 27 NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO TUẦN 27 NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO TUẦN 27 NĂM HỌC 2022-2023

(Từ ngày 3/4/2023 đến ngày 8/4/2023)

  1. Viện đã gửi các thầy cô thông báo Lịch và hướng dẫn xét tiêu chuẩn chức danh GS/PGS năm 2023, đề nghị các thầy cô lưu ý.
  2. Giám đốc ĐH đã có văn bản Ủy quyền cho các trưởng đơn vị cấp 2 trong ký các văn bản liên quan đến 1 số lĩnh vực về đào tạo,NCKH và CSVC. Đề nghị các thầy cô khi cần văn bản này để triển khai hoạt động phục vụ ĐT, hồ sơ… gặp VP Viện để được hỗ trợ và bản có dấu xác nhận.
  3. Các thầy cô lưu ý thí nghiệm của mã PH1110,PH1111,1120,1130: thời gian thí nghiệm của các kíp sẽ bắt đầu như sau: Kíp 1:06h45; Kíp 2: 09h20; Kíp 3:12h30; Kíp 4: 15h05
  4. Trong kế hoạch bố trí thí nghiệm, các thầy cô lưu ý: Sinh viên dịch chuyển bài cuối theo đúng thời gian mà Viện đã gửi thông báo (không cho sinh viên dịch chuyển bài khi nhóm thí nghiệm đang làm chính của bài đó chưa xong).

Với PH1110 và PH1120 bố trí như đã thông báo sau:

Tuần TN Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 Nhóm 5 Nhóm 6
Tuần 1 Bài TN 1+5 Bài TN 2+6 Bài TN 3+1 Bài TN 4+2 Bài TN 5+3 Bài TN 6+4
Tuần 2 Bài TN 2+5 Bài TN 3+6 Bài TN 4+1 Bài TN 5+2 Bài TN  6+3 Bài TN 1+4
Tuần 3 Bài TN 3+5 Bài TN 4+6 Bài TN 5+1 Bài TN 6+2 Bài TN 1+3 Bài TN 2+4
Tuần 4 Bài TN 4+5 Bài TN 5+6 Bài TN 6+1 Bài TN 1+2 Bài TN 2+3 Bài TN 3+4
Tuần 5 Bảo vệ Bảo vệ Bảo vệ Bảo vệ Bảo vệ Bảo vệ